Diputació de Lleida

Com es calcula la Plusvàlua?


 

El càlcul del tribut gira al voltant de dos elements:

 

-  L’increment del valor del terreny, el qual es determina de forma objectiva o real, en funció del sistema de càlcul emprat.

 

-  El tipus impositiu, que aprova l’ajuntament.

 

La base de l’impost es pot calcular de dues formes diferents, el sistema objectiu i el sistema real. Aquest últim s’ha de sol·licitar, si no, s’aplicarà l’objectiu.

Si es sol·licita el càlcul real, l’administració calcularà l’impost de les dues formes i aplicarà el que sigui més beneficiós al subjecte passiu.

 

1.  SISTEMA OBJECTIU: La base imposable serà el resultat de multiplicar el valor cadastral del sol en la data de meritació pel coeficient que correspongui d'acord amb els anys o mesos transcorreguts des de l’adquisició.

Es tindran en compte el nombre d’anys sencers transcorreguts des de la darrera transmissió En cas de períodes de transmissió inferiors a un any, s’aplicarà la part proporcional del coeficient dels mesos sencers transcorreguts.

Per obtenir la quota íntegra, a la base imposable se li aplicarà el tipus de gravamen que correspongui en funció dels anys transcorreguts des de l’adquisició.

 

2.  SISTEMA REAL: La base imposable serà el resultat d’aplicar al benefici obtingut el percentatge que suposa el valor cadastral del sol sobre el valor cadastral total.

Per obtenir la quota íntegra, a la base imposable se li aplicarà el tipus de gravamen que correspongui en funció dels anys transcorreguts des de l’adquisició.

 

Com a tot el sistema tributari, es poden diferenciar vàries quotes tributàries:

 

-   La quota íntegra: resulta d’aplicar el tipus impositiu a l’increment del valor del terreny.

 

-   La quota líquida es calcula minorant la quota íntegra en l'import de les bonificacions.

 

 

 

Exemple càlcul plusvàlua

 

COMPRAVENDA

DATA ADQUISICIÓ: 01/02/2014

DATA TRANSMISSIÓ: 28/12/2021

ANYS SENCERS TRANCORREGUTS: 7

VALOR  CADASTRAL (VC): 60.000 €

VALOR CADASTRAL DEL SOL (VCS): 11.000 €

PREU ADQUISICIÓ (PA): 140.000 €

PREU TRANSMISSIÓ (PT): 150.000 €

 

1.   CÀLCUL SISTEMA OBJECTIU

 

·       VCS x COEFICIENT ANYS SENCERS TRANCORREGUTS = BASE IMPOSABLE

11.000 x 0,12 = 1.320,00

·       BASE IMPOSABLE x TÍPUS DE GRAVAMEN DE L’ANY = QUOTA ÍNTEGRA

1.320,00 x 27% = 356,40

L’import a ingressar per l’impost és de 356,40 €

 

 

2.   CÀLCUL SISTEMA REAL

 

·       PT – PA = BENEFICI

150.000 – 140.000 = 10.000

·       VCS x 100 / VC = % DEL VCS RESPECTE EL VC

11.000 x 100 / 60.000 = 18,33 %

·       BENEFICI x % ANTERIOR = BASE IMPOSABLE

10.000 x 18,33% = 1.833,00

·       BASE IMPOSABLE x TÍPUS DE GRAVAMEN DE L’ANY = QUOTA ÍNTEGRA

1.833,00 x 27% = 494,91

L’import a ingressar per l’impost és 494,91 €

 


Podeu fer simulacions de càlcul de la Plusvàlua a l'apartat de "Càlcul de tributs" d'aquest mateix web.

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401