Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Càlcul de tributs

Càlcul de tributs

 

 

Mitjançant aquesta opció podeu calcular l’import del vostre rebut o liquidació. La simulació del càlcul només es pot fer respecte als impostos més avall indicats i pels municipis que tenen delegada la gestió de l’impost a l’OAGRTL.
 
El resultat que s’obtingui a partir d’aquesta opció de simulació de càlcul no vincula l’Administració en la futura emissió del rebut o liquidació, ja que aquest càlcul és merament informatiu.
 
Aquest càlcul no té en compte cap benefici fiscal a què pugueu tenir dret.

 

 

Impost sobre vehicles de tracció mecànica:

 

Consulta:

 

Trobareu les dades per poder calcular l'import de l'Impost de vehicles de tracció mecànica aquí, buscant el vostre municipi.

 

Dins la fitxa de cada municipi, a l'apartat de Tipus impositius, sabreu el coeficients i l'import aplicable en funció de els característiques de cada tipus de vehicle. També trobareu un apartat amb els beneficis fiscals potestatius aplicables a cada municipi. 

 

Tramitació:

 

Podeu fer l'autoliquidació de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica a través de l'ofiicna virtual de tràmits de l'OAGRTL: aquí.

 

 

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua):

 

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)

 

Informació sobre la Plusvàlua aquí

 

 

 

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401