Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Avís Legal

Notícies Preguntes Freqüents Queixes i Suggeriments Les nostres Oficines

Avís Legal

 

www.oagrtl.cat és un lloc web titularitat de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida (en endavant, OAGRTL), amb domicili a Rambla Ferran núm. 18 - 25007 de Lleida, amb NIF P7500015H, destinat a proporcionar un mecanisme als ciutadans per tal que puguin accedir a la informació proposada per l’OAGRTL, en compliment de les funcions que té atribuïdes per la Diputació Provincial de Lleida i recollides als seus Estatuts de creació i regulació, així com facilitar els mecanismes telemàtics de consulta necessaris per interactuar amb l’Administració pública, en els termes legals previstos amb caràcter general i en compliment de la normativa reguladora de l’accés telemàtic dels ciutadans als serveis públics (Llei 11/2007) i les normes reguladores del tractament de dades personals (Llei Orgànica 15/1999), per tal que el ciutadà accedeixi als serveis públics que proporciona l’OAGRTL de forma lliure i gratuïta.
 
Mitjançant aquest avís legal, es regulen les condicions i normes d’ús del present lloc web, així com la previsió del règim de responsabilitats derivades del mal ús que el ciutadà pugui fer de la informació i directrius contingudes. L'accés i/o utilització del lloc web per part del ciutadà implica la seva adhesió a totes les condicions i normes d’ús previstes a l’espai web i a totes aquelles publicades en cada moment al web
 
 
Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial
 
El contingut de l’espai web www.oagrtl.cat, en la seva totalitat, incloent-hi la descripció i característiques tècniques de productes, text, imatges, marques, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, està protegit per les lleis nacionals i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial, i són titularitat de l’OAGRTL o d’aquells tercers que n'hagin autoritzat l’ús a l’OAGRTL.
 
En cap cas, l’accés al web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació aplicable sobre propietat intel·lectual i industrial.
 
La reproducció, la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquest web que no hagi estat expressament autoritzat per l’OAGRTL queden prohibits, excepte quan el contingut del web sigui utilitzat per als fins legítimament descrits en cada cas.
 
El ciutadà es compromet i està obligat, en l’accés i utilització dels continguts del web, a fer-ne un ús diligent, adequat i lícit i, en particular, resta prohibida la supressió, elusió o manipulació del copyright i altres dades identificatives, dels drets protegits en favor de l’OAGRTL i dels tercers, els drets dels quals també estiguin protegits per les normes d’aplicació en aquest sentit.
 
Així mateix, el ciutadà s'abstindrà d'emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del web per remetre-hi publicitat, comunicacions amb fins comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones, amb independència de la seva finalitat, així com s'abstindrà de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

 

 

 

Responsabilitat respecte del contingut del web.

 
El contingut d’aquest web és de caràcter general, amb l'única vinculació que els continguts siguin el reflex de l’activitat duta a terme per l'OAGRTL, en l’exercici de les seves competències, fet que no suposa l’adopció de compromisos en el desenvolupament dels procediments tributaris fora dels previstos a la normativa d’aplicació sobre hisendes locals, a la normativa del procediment administratiu que regeix l’activitat de l’Administració pública i els serveis prestats al ciutadà. La informació administrativa i tributària continguda i facilitada mitjançant aquest web no substitueix la publicitat legal prevista per les lleis i disposicions generals, així com tampoc dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris i butlletins oficials, únics instruments que legitimen l’autenticitat i contingut de les normes jurídiques.
 
 
Responsabilitat respecte als enllaços a altres pàgines web ('links') o a la pròpia de l'OAGRTL
 
Els enllaços i/o vincles introduïts al web són de caràcter merament informatiu i, per tant, l'OAGRTL no garanteix la veracitat de la informació que puguin facilitar aquestes pàgines.
 
En relació als enllaços establerts per altres pàgines a aquest web, així com en el cas que un usuari, entitat o pàgina web pretengui establir algun tipus d’enllaç amb destí al lloc web de l'OAGRTL, haurà d’acomplir les següents condicions d’ús:
- Haurà de sol·licitar autorització prèvia a la realització de l'enllaç i haurà de constar de forma expressa el seu atorgament.

- Només es podrà dirigir a la pàgina d’inici.

- L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari a la pròpia adreça de l'OAGRTL i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de l'OAGRTL, la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de cap manera el present web, ni tan sols incloure’l com a part de la seva web o dins d’un dels seus frames o crear un browser sobre qualsevol de les pàgines de la web.

- No es donarà cap tipus d’indicació errònia o incorrecta sobre el web de l'OAGRTL o el seu contingut i/o finalitat.

- El titular de la pàgina que ofereix l’enllaç haurà d’actuar de bona fe i actuar diligentment en tant no afecti al desenvolupament de la finalitat i ús del web ni del propi OAGRTL.

- L’OAGRTL no serà responsable de cap aspecte relatiu a la pàgina web que ofereix l’enllaç.

 
 
Responsabilitat i especificitats tècniques.
 
L'OAGRTL deixa constància dels següents elements a tenir presents en relació a les eines tècniques utilitzades per a l’accés i utilització del web:
- No garanteix la continuïtat del funcionament del web ni que el mateix es trobi en tot moment operatiu i disponible.

- No es considera responsable dels possibles danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest web.

- Respecte a la navegació, l’usuari es compromet a observar diligentment i fidelment les recomanacions i condicions establertes en aquest espai, en relació amb l’ús del web titularitat de l'OAGRTL, establertes en tot moment.

 
L'OAGRTL té dret a modificar els termes i condicions previstos en aquest web de forma unilateral, totalment o parcialment, entre altres, com a conseqüència de canvis legislatius i/o jurisprudencials, en relació amb el seu contingut. Qualsevol canvi apareixerà en la mateixa forma en què es troba aquest Avís Legal.
Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401