Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Calendari

Calendari oficial

Informació sobre el període de cobrament en voluntària

D'acord amb l'article 15 de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Locals i d'altres ens, el calendari fiscal per a la recaptació en voluntària de rebuts (tributs de notificació col·lectiva i cobrament periòdic) és:

  

calendari

El President de l'OAGRTL pot modificar el calendari fiscal de cada anualitat quan circumstàncies alienes a l'OAGRTL obliguin a variar les dates inicialment establertes o quan s’hagin d’adaptar l’inici i el final del període als dies hàbils de cada anualitat.

 

El calendari fiscal, juntament amb la relació detallada dels tributs i preus públics que es recapten en cada cobrança, es publica en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al tauler d'edictes dels serveis centrals i a les oficines de l'OAGRTL, a més del tauler d'edictes de l'ajuntament corresponent.
  

ANY 2021

 

Període pagament en voluntària del 24 de febrer al 28 d'abril
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) 2021

Taxes, preus públics i altres ingressos
Data de càrrec de rebuts domiciliats: 30 de març

 

Període pagament en voluntària del 3 de maig al 5 de juliol

Impost sobre Béns Immobles (IBI) – Urbana 2021

Impost sobre Béns Immobles (IBI) - Característiques especials (BICE) 2021
Taxes, preus públics i altres ingressos
Data de càrrec de rebuts domiciliats de l'IBI Urbana i BICE: 28 de maig, 2 d'agost i 29 d'octubre.

Data de càrrec de rebuts domiciliats de taxes, preus públics i altres: 28 de maig.

 

Període pagament en voluntària del 20 de setembre al 22 de novembre

Impost sobre Béns Immobles – Rústica 2021

Impost sobre Activitats Econòmiques 2021
Taxes, preus públics i altres ingressos

Data de càrrec de rebuts domiciliats: 29 d'octubre

 

 

 

Trobareu informació detallada de cada cobrança per municipi aquí.

 

 


Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401