Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Calendari

Calendari oficial

Informació sobre el període de cobrament en voluntària

D'acord amb l'article 15 de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Locals i d'altres ens, el calendari fiscal per a la recaptació en voluntària de rebuts (tributs de notificació col·lectiva i cobrament periòdic) és:

  

calendari

El President de l'OAGRTL pot modificar el calendari fiscal de cada anualitat quan circumstàncies alienes a l'OAGRTL obliguin a variar les dates inicialment establertes o quan s’hagin d’adaptar l’inici i el final del període als dies hàbils de cada anualitat.

 

El calendari fiscal, juntament amb la relació detallada dels tributs i preus públics que es recapten en cada cobrança, es publica en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al tauler d'edictes dels serveis centrals i a les oficines de l'OAGRTL, a més del tauler d'edictes de l'ajuntament corresponent.
  

 

ANY 2024

 

Període pagament en voluntària del 27 de febrer al 30 d'abril
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) 2024

Taxes, preus públics i altres ingressos
Data de càrrec de rebuts domiciliats: 28 de març

 

Període pagament en voluntària del 2 de maig al 5 de juliol

Impost sobre Béns Immobles (IBI) – Urbana 2024

Impost sobre Béns Immobles (IBI) - Característiques especials (BICE) 2024
Taxes, preus públics i altres ingressos
Data de càrrec de rebuts domiciliats de l'IBI Urbana i BICE: 3 de juny, 1 d'agost i 31 d'octubre.

Data de càrrec de rebuts domiciliats de taxes, preus públics i altres: 3 de juny

 

Període pagament en voluntària del 25 de setembre al 25 de novembre

Impost sobre Béns Immobles – Rústica 2024

Impost sobre Activitats Econòmiques 2024
Taxes, preus públics i altres ingressos

Data de càrrec de rebuts domiciliats: 31-octubre

 

 

Trobareu informació detallada de cada cobrança per municipi aquí.

 

 

 

ANY 2023

 

Període pagament en voluntària del 27 de febrer al 28 d'abril
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) 2023

Taxes, preus públics i altres ingressos
Data de càrrec de rebuts domiciliats: 31 de març

 

Període pagament en voluntària del 2 de maig al 5 de juliol

Impost sobre Béns Immobles (IBI) – Urbana 2023

Impost sobre Béns Immobles (IBI) - Característiques especials (BICE) 2023
Taxes, preus públics i altres ingressos
Data de càrrec de rebuts domiciliats de l'IBI Urbana i BICE: 1 de juny, 2 d'agost i 31 d'octubre.

Data de càrrec de rebuts domiciliats de taxes, preus públics i altres: 1 de juny

 

Període pagament en voluntària del 25 de setembre al 27 de novembre

Impost sobre Béns Immobles – Rústica 2023

Impost sobre Activitats Econòmiques 2023
Taxes, preus públics i altres ingressos

Data de càrrec de rebuts domiciliats: 31-octubre

 

 

 

ANY 2022

 

Període pagament en voluntària del 28 de febrer al 29 d'abril
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) 2022

Taxes, preus públics i altres ingressos
Data de càrrec de rebuts domiciliats: 01 d'abril

 

Període pagament en voluntària del 02 de maig al 05 de juliol

Impost sobre Béns Immobles (IBI) – Urbana 2022

Impost sobre Béns Immobles (IBI) - Característiques especials (BICE) 2022
Taxes, preus públics i altres ingressos
Data de càrrec de rebuts domiciliats de l'IBI Urbana i BICE: 01-juny, 4-agost i 31-octubre.

Data de càrrec de rebuts domiciliats de taxes, preus públics i altres: 01-juny.

 

Període pagament en voluntària del 23 de setembre al 23 de novembre

Impost sobre Béns Immobles – Rústica 2022

Impost sobre Activitats Econòmiques 2022
Taxes, preus públics i altres ingressos

Data de càrrec de rebuts domiciliats: 31-octubre.

  

 

 

ANY 2021

 

Període pagament en voluntària del 24 de febrer al 28 d'abril
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) 2021

Taxes, preus públics i altres ingressos
Data de càrrec de rebuts domiciliats: 30 de març

 

Període pagament en voluntària del 3 de maig al 5 de juliol

Impost sobre Béns Immobles (IBI) – Urbana 2021

Impost sobre Béns Immobles (IBI) - Característiques especials (BICE) 2021
Taxes, preus públics i altres ingressos
Data de càrrec de rebuts domiciliats de l'IBI Urbana i BICE: 28 de maig, 2 d'agost i 29 d'octubre.

Data de càrrec de rebuts domiciliats de taxes, preus públics i altres: 28 de maig.

 

Període pagament en voluntària del 20 de setembre al 22 de novembre

Impost sobre Béns Immobles – Rústica 2021

Impost sobre Activitats Econòmiques 2021
Taxes, preus públics i altres ingressos

Data de càrrec de rebuts domiciliats: 29 d'octubre

 

 

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401