Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Informació tributària Informació sobre les sancions de trànsit

Informació sobre les sancions de trànsit


Tipus de multes de circulació

 

Les infraccions poden ser lleus, greus i molt greus, segons es detalla a la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, reformada per la Llei 18/2009, de 23 de novembre (en endavant LSV).

 

 

Sancions

 •  
 • Les infraccions lleus seran sancionades amb multes de fins 100 €.
 •  
 • Les infraccions greus seran sancionades amb multes de 200 € (excepte les del quadre de velocitats).
 •  
 • Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes de 500 € (excepte les del quadre velocitats, les multes per no identificar conductors que seran el doble en infraccions d'origen lleus, o del triple en infraccions d'origen greus o molt greus, i les de portar instal·lat inhibidors de radar que seran de 6.000 €).

 

Les sancions econòmiques poden anar acompanyades de pèrdua de punts.

 

Ja no existeix la retirada temporal del permís de conduir, el carnet de conduir només serà retirat quan es perdin tots els punts dels que disposa el conductor.

 

 

Multes per excés de velocitat  

                             

Les multes per excés de velocitat poden comportar la retirada de punts; el seu import estarà en funció de l’excés.

 

A continuació es mostren els imports i la corresponent pèrdua de punts:

  

 

 

 

Multes per no identificar el conductor responsable de la infracció

 

La Llei de Seguretat Vial preveu els següents casos per identificar conductor:

 •  

- El propietari del vehicle podrà identificar el conductor responsable de la infracció. Només serà obligatori per les persones jurídiques (empreses entitats, ...) identificar el conductor responsable de la infracció quan la denúncia sigui de moviment.

 •  

- Si en el cas d’estar obligat a identificar no ho fa, o en tots els casos que s’identifiqui de forma no veraç, el titular del vehicle serà sancionat per la infracció de no identificar el conductor. L’import de la multa es calcula en relació a l’import de la multa inicial:

- Si la infracció és lleu, serà el doble de l’import de la multa original (si era una multa de 90 €, la multa per no identificar serà de 180 €)

- Si la infracció és greu o molt greu, serà el triple de l’import de la multa inicial (si era una multa de 200 €, la multa per no identificar serà de 600 € o si era de 500 €, la multa serà de 1.500€).

 

 

Responsabilitat

 

La persona responsable és l'autor del fet, però tenint en compte els següents casos:

 •  

- La responsabilitat del no ús del casc per part del passatger es trasllada al conductor del vehicle.

 •  

- Si ni en el moment de la infracció ni posteriorment s’identifica el conductor, el responsable serà la persona que figuri al Registre de conductors habituals o en el seu defecte el titular del vehicle.

 •  

- En el cas de vehicles de lloguer el responsable serà l’arrendatari.

 •  

- És responsabilitat del propietari d’un vehicle assegurar-se que la persona que conduirà, el seu vehicle, disposa de permís de conduir. En el cas d’estrangers, que disposi d’autorització que l’habiliti a conduir a Espanya.

 

 

Descomptes

 

Si les multes es paguen en el termini de 20 dies naturals (dies seguits incloent dissabtes, diumenges i festius) comptats des de l’endemà de la notificació gaudiran d'un 50% de descompte, excepte les de no identificar al conductor i les multes per portar inhibidor de radar, que no tindran aquest benefici.

 

 

Denúncia

 

Quan es comet una infracció el procés s'inicia amb la notificació de la denúncia.

 

Es comunica mitjançant la "butlleta groga" de denúncia, que si es pot es lliura al conductor o es deixa al vehicle.

 

En el cas de cometre una infracció en una zona blava per sobrepassar el límit horari en la majoria de municipis hi ha la possibilitat d'anul·lació de la multa fent el pagament de l’import corresponent a la màquina d’expedició de tiquets, en la majoria de municipis no es podrà anul•lar, en els casos de multes per manca de comprovant horari.

 

L'Ajuntament disposa de 3 mesos a partir de la data de la infracció per notificar la denúncia en casos d'infraccions lleus, i de 6 mesos en casos d'infraccions greus i molt greus.

 

 

L'inici de l'expedient sancionador tindrà lloc:

 •  

- Amb la notificació en mà de la denuncia per part de l'agent, en el moment de la infracció, ja que es considerarà notificada i iniciat l'expedient sancionador.

- En cas de l'impossibilitat de lliurar-la en el moment de infracció es farà la notificació de la denúncia al domicili que del conductor habitual, arrendatari a llarg termini o titular consti als registres de la Direcció general de trànsit. Si no és possible es publicarà al BOP o al TESTRA (Taulell d’Edictes de Sancions de Trànsit), considerant-se notificada i iniciat l'expedient sancionador.

 

Hi ha dos tipus de procediment sancionador: procediment abreujat i procediment ordinari.

 

Quan es rep la notificació hi ha 20 dies naturals per pagar les multes amb un descompte del 50% o per presentar al·legacions. Si presenta al·legacions i són desestimades ja no podrà pagar amb descompte.

 

PROCEDIMENT ABREUJAT. Si la notificació es paga en aquest termini, acaba la via administrativa i no pot presentar al·legacions; en cas que es formulin es consideraran no presentades. Només pot presentar recurs contenciós administratiu directament, davant el jutjat.

 

PROCEDIMENT ORDINARI. Si, en aquest termini, no es paga i es fan al·legacions, rebrà la resolució i finalitzarà la via administrativa. Si la resposta és desestimatòria, contra aquesta resolució podrà presentar recurs potestatiu de reposició o directament recurs davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu.

 

Passats 20 dies des de la notificació de la denuncia, o bé si s’ha rebut la desestimació de les al·legacions, a partir d’aquest moment disposa de 30 dies per presentar un recurs potestatiu de reposició, amb les conseqüències següents:

- No paralitza el procediment, excepte si presenta un aval.

- S'ha de fonamentar en fets o proves diferents a les al·legacions.

- Si no es resol en el termini d'1 mes s'entendrà desestimat per silenci administratiu i des d’aquesta data i durant 6 mesos pot presentar recurs contenciós administratiu.

 

Les denúncies per no identificar conductor, les relatives a portar instal·lat inhibidor de radar, i les greus i molt greus amb pèrdua de punts notificades en domicili, sempre seguiran el procediment ordinari.

 

 

Terminis de pagament

 

Per a les denuncies per infraccions lleus, greus o molt greus sense pèrdua de punts lliurades en mà o notificades al domicili (excepte les multes per no identificar al conductor i les d’inhibidors de radar), l’import variarà segons si el pagament es realitza:

 •  

- en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la data de recepció de la notificació, l’import de la denuncia es reduirà en un 50 %. L’infractor renúncia a formular al·legacions i a identificar el conductor, en el seu cas.

 •  

- passats els 20 dies naturals, tindrà 25 dies naturals més per fer el pagament sense cap reducció. Si no paga ni fa al·legacions s’iniciarà el procediment executiu amb els recàrrecs corresponents, que es detallen més endavant.

 

 

Període de constrenyiment

 

Quan el termini de pagament de la notificació de la sanció ha finalitzat, s'inicia el període executiu de cobrament de les sancions.

 

El procediment de constrenyiment es començarà mitjançant una provisió de constrenyiment, en que s’identificarà el deute pendent. Es liquiden els recàrrecs del període executiu i se li requereix que efectuï el pagament. Si no s’efectua el pagament en els terminis fixats, es procedirà a l'embargament dels seus béns i drets.

 

El recàrrec executiu serà del 5% i s'aplicarà quan pagui el deute no ingressat en període voluntari abans de la notificació de la provisió de constrenyiment.

 

Si es notifica la provisió de constrenyiment el recàrrec reduït serà del 10% i les podrà pagar en el termini indicat a la pròpia provisió de constrenyiment.

 

Si no es paga el document que conté la provisió de constrenyiment el recàrrec ordinari serà del 20% de l'import del deute no ingressat. Al recàrrec de constrenyiment ordinari se li sumaran les costes de notificació i els interessos de demora comptats des del final del període voluntari. Passat el termini fixat en la provisió de constrenyiment sense que s'hagi fet l'ingrés, es dictarà una provisió que ordeni l'embargament de béns i drets.

 

L’OAGRTL investigarà possibles comptes de l'interessat on poder fer l'embargament per l'import del deute. Quan es dicta l'ordre d'embargament, el compte bancari tindrà una retenció de l'import del deute durant 20 dies. Aquest embargament només s'aturarà si es presenta un recurs acompanyat d'un aval bancari.

 

Si no fos possible el cobrament del deute mitjançant l'embargament del compte bancari, es pot procedir a l'embargament del vehicle, per la qual cosa se'n dictarà una ordre de recerca i captura del mateix. També es pot procedir a l'embargament d'altres béns.

 

 

Prescripció

 

Les infraccions lleus prescriuen en el termini de 3 mesos i les greus i molt greus en el de 6 mesos. El còmput de la prescripció s’inicia el dia de la denuncia i s’interromp per qualsevol actuació administrativa de la que en tingui coneixement el denunciat.

 

La prescripció d’una multa en període executiu és de quatre anys.

 

 

On s’ha de pagar i com?

 

Es pot pagar en qualsevol oficina de “La Caixa”, per mitjà dels seus caixers automàtics, o bé a través de l’Oficina virtual/Tràmits per internet  de l’OAGRTL (www.oagrtl.cat) 

 

Cal disposar de la carta de pagament o bé de la notificació de la denuncia que l’Organisme envia per certificat amb justificant de recepció a fi de facilitar al contribuent aquest tràmit.

 

 

Legislació

 

Les multes de trànsit estan regulades per:     

                                                                  

 

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401