Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Informació tributària Informació sobre els impostos municipals IVTM: Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

IVTM: Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

 

Què és l'IVTM?
 
L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica és un impost de titularitat municipal i d'exacció obligatòria. És un impost directe que grava la titularitat dels vehicles de tracció mecànica, aptes per circular per les vies públiques.
 
 
Quins vehicles tributen?
 
Aquells que constin inscrits als registres de la Direcció General de Trànsit, mentre no en causin baixa.
 
Excepcions:
 
-          No tributen aquells vehicles que hagin causat baixa dels registres per l’antiguitat del seu model, encara que puguin ser autoritzats per la circulació excepcionalment com a conseqüència d'exhibicions, certàmens o curses limitades a aquests tipus de vehicles.
 
-          Tampoc tributen els remolcs o semiremolcs que tinguin una càrrega útil no superior a 750 kg.
 
 
Qui ha de pagar l'IVTM?
 
Tota persona física o jurídica a nom de qui consti la titularitat del vehicle al permís de circulació. 
 
 
Principals exempcions i bonificacions:
 
Les exempcions són totes obligatòries. En canvi, les bonificacions són totes potestatives, és a dir, que malgrat que estiguin previstes a la llei és l’Ajuntament qui, a través d‘ordenança fiscal, decideix establir-les o no i en regula les característiques, en aplicació de les seves polítiques fiscals.
 
-          Exempcions.  Les més importants són:
 
o     Les ambulàncies i resta de vehicles directament destinats a l’assistència sanitària.
 
o     Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, prèvia sol·licitud.
 
o     Els vehicles matriculats a nom de persona amb minusvalidesa. S’atorga prèvia sol·licitud i si es compleixen els següents requisits:
§         La minusvalia ha de ser d'un grau igual o superior al 33%.
§         La minusvalia ha d’estar declarada per l’Administració competent.
§         El vehicle ha d’anar destinat a ús exclusiu de la persona amb minusvalidesa.
§         Només es pot gaudir d'aquesta exempció per un sol vehicle.
 
o     Els tractors, remolcs, semiremolcs o maquinària que tinguin la cartilla d’inspecció agrícola, prèvia sol·licitud.
 
-          Bonificacions. Les més habituals són:
 
o     Bonificació de fins al 100% per als vehicles amb una antiguitat mínima de 25 anys, prenent com a data d’antiguitat la de la seva matriculació.
 
o     Una bonificació de fins el 100% per als vehicles catalogats com a històrics.
 
o     Bonificació de fins al 75% en funció del carburant que consumeixi el vehicle i la seva incidència sobre el medi ambient.
 
o     Bonificació de fins al 75% en funció del tipus de motor del vehicle i la seva incidència en el medi ambient.
 
 
El tipus impositiu
 
Ho determina l’Ajuntament a través de la seva ordenança fiscal. És un coeficient que pot anar d’1 a 2.
 
 
Com es calcula l'impost?
 
El càlcul del tribut gira al voltant de dos elements:
 
-        El tipus impositiu que s’aprova per l’Ajuntament en aplicació de la seva política fiscal.
 
-        Les tarifes establertes a l’article 95.1 de la Llei d’Hisendes Locals.
 
 
Com a tot el sistema tributari, es poden diferenciar vàries quotes tributàries:
 
-        La quota íntegra: es calcula multiplicant la tarifa determinada per cada classe de vehicle a l’article 95.1 anteriorment esmentat pel tipus aprovat per l’Ajuntament.
 
-        La quota líquida: es calcula minorant la quota íntegra en l'import de les bonificacions.
 
-        La quota diferencial: en el cas de l’IVTM és igual a la líquida, ja que no hi ha ingressos a compte, pagaments fraccionats, retencions o conceptes similars.
 
 
Meritació del tribut
 
Com a norma general, l'impost merita l'1 de gener i totes les circumstàncies que envolten el fet imposable en aquesta data vincularan la seva tributació.
 
Excepcions:
 
-          En els casos de nova alta de vehicle el tribut es prorratejarà per trimestres naturals, tributant pel trimestre en què es dóna d’alta el vehicle i pels restants.
 
-          En els casos de baixa definitiva del vehicle, o de baixa temporal per sostracció, si bé inicialment  s’haurà de pagar la totalitat del tribut, l’obligat tributari, una vegada pugui acreditar la baixa o sostracció, tindrà dret a una devolució derivada del propi tribut que comprendrà els trimestres que queden per finalitzar l’any (exclòs el trimestre en què s'ha produït la baixa).
 
 
Gestió del tribut
 
La gestió del tribut correspon a l’Ajuntament on està domiciliat el vehicle. El domicili del vehicle es determina en base el domicili establert al permís de circulació.
 
L’Ajuntament pot delegar la gestió del tribut a un ens supramunicipal que, en aquest cas, és l’OAGRTL de la Diputació de Lleida qui, en síntesi, té encomanada la funció de confeccionar els padrons i els documents cobratoris del tribut, assistir al contribuent en la realització de l’autoliquidació del tribut en els casos d'alta de vehicles, l’aplicació de les exempcions i bonificacions legals i les aprovades pels ajuntaments, la notificació dels documents cobratoris, la resolució dels recursos contra actes de gestió, la resolució de les sol·licituds de devolució d’ingressos indeguts, la resolució de les sol·licituds de devolució derivades de la normativa del propi tribut, així com les atribucions que la Llei General Tributària i el Reglament que regula la gestió i la inspecció de tributs atorga als òrgans encarregats de la gestió tributària.
Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401