Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Informació tributària Informació sobre els impostos municipals IIVTNU (plusvàlua): Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

IIVTNU (plusvàlua): Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

 

Què és l'IIVTNU?
 
L'Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) és un impost municipal directe i de caràcter potestatiu.
 
 
Quins terrenys tributen?
 
Únicament els béns de naturalesa urbana, no els de naturalesa rústica. Tributa únicament el valor del sòl, no el de la construcció.
 
El valor del sòl que es té en compte és, amb caràcter general, el valor cadastral.
 
No obstant l’anterior, els supòsits de no subjecció més importants que es donen són:
 
-          Les aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, adjudicacions que al seu favor i en paga d'elles es verifiquin i transmissions que es facin als cònjuges en paga dels seus havers comuns.
 
-          Transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.
 
-          Els supòsits de fusió o absorció d’empreses o branques d’activitat, quan impliqui la continuació en l’exercici d’activitats.
 
-         Les aportacions a juntes de compensació, adjudicacions per reparcel·lacions, cessions urbanístiques obligatòries als ajuntaments.
 
 
Qui ha de pagar l'IIVTNU?
 
En cas de transmissions a títol lucratiu (per exemple, donacions o herències): la persona que adquireixi l'immoble o a favor de la qual es constituexi o es transmeti un dret real.
 
En cas de transmissions a títol onerós (per exemple, una compravenda): la persona que transmet l'immoble o la que constituex o transmet un dret real.
 
No són aplicables a l’Administració tributària els pactes que hi pugui haver entre les parts quant al pagament de la Plusvàlua.
 
Si la persona obligada al pagament de la Plusvàlua és resident a l’estranger, la llei preveu que haurà de pagar l'impost el substitut del contribuent, que és l’altra part que intervé en el negoci jurídic.
 
 
Principals exempcions i bonificacions:
 
L'exempció més significativa és la referent a la transmissió de béns inclosos en el perímetre delimitat com a conjunt historicoartístic o aquells que han estat declarats individualment com a béns d’interès cultural, quan els seus propietaris acreditin haver-hi realitat obres de conservació, millora o rehabilitació.
 
També en quedaran exemptes les transmissions de béns, quan la quantia de la liquidació resultant sigui inferior a 6 euros. Aquesta exempció obeeix a raons d’economia.
 
En el cas de bonificacions, la més important és la referent a les transmissions per causa de mort. Aquesta bonificació és potestativa per l’Ajuntament i pot arribar fins al 95% de la quota íntegra. Els aspectes substantius i formals els establirà l’Ajuntament a l’ordenança fiscal.
 
Una altra bonificació aplicable és l’establerta a la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre, la qual serà d’aplicació a aquells béns ja bonificats a l’IBI.
 
 
Elements necessaris per a la determinació de l’import del tribut
 
Els elements necessaris per poder determinar l’import del tribut són dos: la base imposable i el tipus impositiu.
 
La base imposable de l'IIVTNU està constituïda per l'increment del valor dels terrenys posat de manifest en el moment de la meritació  i experimentat al llarg d'un període màxim de 20 anys. Els dos elements que s'han de tenir en compte per calcular la base imposable són: el valor del terreny i el percentatge d’increment.
 
-          El valor del terreny: És el valor cadastral en el moment de la meritació de l'impost.
 
En el cas d’usdefruit, pel càlcul del valor del terreny s’aplicaran les normes establertes a la normativa reguladora de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
En els casos de les expropiacions de terrenys, s’atendrà al valor del justipreu. Si el valor cadastral fos inferior, es prendrà aquest últim.
 
-          El percentatge d’increment es calcula multiplicant el nombre d’anys sencers transcorreguts des de la darrera transmissió pel coeficient establert per l’Ajuntament. Aquest coeficient es pot regular dins dels límits establerts a la Llei d'Hisendes Locals.
 
El tipus impositiu el determina l’Ajuntament a l'ordenança fiscal reguladora de l'imposrt, sense que pugui superar el 30%.
 
 
Com es calcula l'impost?
 
El càlcul del tribut gira al voltant de dos elements:
 
-      L’increment del valor del terreny, el qual es determina objectivament.
 
-      El tipus impositiu, que aprova l’ajuntament.
           
 
Com a tot el sistema tributari, es poden diferenciar vàries quotes tributàries:
 
-      La quota íntegra: resulta d’aplicar el tipus impositiu a l’increment del valor del terreny calculat objectivament.
 
-      La quota líquida es calcula minorant la quota íntegra en l'import de les bonificacions.
 
-      La quota diferencial: en el cas de l’IIVTNU és igual a la líquida, ja que no hi ha ingressos a compte, pagaments fraccionats, retencions o conceptes similars.
 
 
Meritació del tribut
 
El tribut merita, en els actes inter vivos, en el moment de la transmissió; el cas més significatiu és el de les compravendes, en què la data de meritació serà la de l’escriptura de venda.
 
En canvi, en els supòsits de transmissió mortis causa, la meritació no es produeix en la data d’acceptació de l’herència, sinó en el moment de la defunció del causant.
 
 
La declaració
 
En els casos de transmissions inter vivos, el termini per presentar la declaració és de 30 dies hàbils a comptar des de la data de transmissió.
 
En els casos de transmissions mortis causa, el termini serà de 6 mesos, ampliables 6 mesos més a sol·licitud de l’interessat.
 
Quan les declaracions siguin extemporànies, s’hi aplicaran els següents recàrrecs:
 
-          Si la presentació de la declaració es produeix dins dels tres mesos següents a la finalització del termini per presentar la declaració, al principal s’aplicarà un recàrrec del 5%.
 
-          Si la presentació de la declaració es produeix entre el tercer mes i el sisè, el recàrrec serà del 10%.
 
-          Si la presentació es produeix entre el sisè mes i el dotzè, el recàrrec serà del 15%.
 
-          A partir del dotzè mes, el recàrrec serà del 20% aplicant a partir d’aquest 12è mes interessos de demora.
 
Si el pagament del deute tributari es realitza en voluntària, es farà una reducció del 25% de l’import del recàrrec aplicat per extemporaneïtat.
 
  
Gestió del tribut
 
La gestió del tribut correspon a l’Ajuntament on radica l’immoble objecte de la transmissió.
 
L’ajuntament pot delegar la gestió del tribut a un ens supramunicipal, que en aquest cas és l’OAGRTL de la Diputació de Lleida, qui, en síntesi, té encomanada la funció de confeccionar els documents cobratoris del tribut, assistir el contribuent en la realització de l’autoliquidació del tribut en els casos de nova alta, l’aplicació de les exempcions i bonificacions legals i les aprovades pels ajuntaments, la notificació d’aquests documents cobratoris, la resolució dels recursos que contra ells hi hagi, la resolució de les sol·licituds de devolució d’ingressos indeguts, la resolució de les sol·licituds de devolució derivades de la normativa del propi tribut, així com les atribucions que la Llei General Tributària i el Reglament que regula la gestió i la inspecció de tributs atorga als òrgans encarregats de la gestió tributària.

 

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401