Diputació de Lleida

Benvinguts al web de l'OAGRTL

 

En aquest web trobareu informació sobre els tributs i altres ingressos de Dret Públic que gestiona l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida per delegació dels ajuntaments i altres ens públics.

 

Benvinguda del President de la Diputació i de l'OAGRTL.


Notícies

Termini de pagament en voluntària: del 18 de setembre al 20 de novembre del 2015
Rebuts de l'IBI Rústica 2015, Impost d'Activitats Econòmiques 2015 i taxes municipals. Veure el detall.
Termini pagament en voluntària: del 29 d'abril al 30 de juny de 2015
Rebuts d'IBI Urbana 2015, BICE 2015, Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 2015 de Tarroja i Torrefeta i Florejacs, taxes i resta d'ingressos (...)
Exposició pública de la matrícula provisional de l’Impost sobre Activitats Econòmiques de ...
De l'1 al 15 d'abril als Serveis Centrals de l’OAGRTL de la Diputació de Lleida, situats a Rambla Ferran núm. 18, 2ª planta, de Lleida i a les (...)
Termini de pagament en voluntària: del 26 de febrer al 30 d'abril de 2015
Rebuts de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 2015, taxes municipals i altres ingressos de d'altres ens. Veure detall.

Xarxa d'oficines

Queixes i SuggerimentsOAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401