Diputació de Lleida

Benvinguts al web de l'OAGRTL

 

En aquest web trobareu informació sobre els tributs i altres ingressos de Dret Públic que gestiona l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida per delegació dels ajuntaments i altres ens públics.

 

Benvinguda del President de la Diputació i de l'OAGRTL.


Notícies

Exposició pública de la matrícula provisional de l’Impost sobre Activitats Econòmiques de ...
De l'1 al 15 d'abril als Serveis Centrals de l’OAGRTL de la Diputació de Lleida, situats a Rambla Ferran núm. 18, 2ª planta, de Lleida i a les (...)
Termini de pagament en voluntària: del 26 de febrer al 30 d'abril de 2015
Rebuts de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 2015, taxes municipals i altres ingressos de d'altres ens. Veure detall.
Termini de pagament en voluntària: del 19 de setembre al 20 de novembre del 2014
Rebuts d'IBI Rústica 2014, Impost sobre Activitats Econòmiques 2014 i taxes municipals i altres ingressos de dret públic. Veure detall.

Xarxa d'oficines

Queixes i SuggerimentsOAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401