Diputació de Lleida

Benvinguts al web de l'OAGRTL

 

En aquest web trobareu informació sobre els tributs i altres ingressos de Dret Públic que gestiona l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida per delegació dels ajuntaments i altres ens públics.

 


Notícies

Pagament en voluntària: del 24 de febrer al 28 d'abril del 2021
Rebuts de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 2021 i taxes municipals
Període pagament en voluntària del 14 d'octubre al 15 de desembre de 2020
Impost sobre Béns Immobles (IBI) Rústica 2020 Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) 2020 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 2020 (Salàs (...)
Novetats en el servei d'atenció al públic
Nous horaris / cita prèvia / empreses: oficina virtual de tràmits
Rebuts IBI Urbana 2020
Període de pagament en voluntària del 15 de juny al 17 d'agost

Xarxa d'oficines

Queixes i SuggerimentsOAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401