Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Butlletins Butlletí 115: Exempció de l'IBI rústic del 2023 per l’agreujament de les condicions del sector primari derivades de la sequera i de les condicions climatològiques

Butlletí 115: Exempció de l'IBI rústic del 2023 per l’agreujament de les condicions del sector primari derivades de la sequera i de les condicions climatològiques

Exempció de l'IBI rústic del 2023 per l’agreujament de les condicions del sector primari derivades de la sequera i de les condicions climatològiques

EXEMPCIÓ DE L'IBI RÚSTIC DEL 2023 PER l'AGREUJAMENT DE LES CONDICIONS DEL SECTOR PRIMARI DERIVADES DE LA SEQUERA I DE LES CONDICIONS CLIMATOLÒGIQUES

Els béns immobles de naturalesa rústica, afectes al desenvolupament d'explotacions agrícoles o ramaderes que, durant el 2023, n'hagin vist reduït el rendiment net, tenen dret a una exempció a l'IBI rústic. La mesura fiscal afecta tot el territori nacional i és compensable per part de l'Estat.

•             Normativa aplicable
-Reial decret llei 4/2023, d'11 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria agrària i d'aigües en resposta a la sequera - Art 12.
-Resolució de 9 de juny de 2023, de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local, per la qual es regula el procediment de compensació de l'exempció a l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica per a l'exercici 2023, prevista a l'article 12 del Reial decret llei 4/2023, d'11 de maig.
-ORDRE ACC/83/2023, de 12 d'abril, per la qual s'estableix i es regula la DUN 2023- estableix els municipis amb zones amb limitacions naturals o específiques.

•             Requisits de concessió
a) Els immobles de naturalesa rústica, de les quotes de l'IBI dels quals se sol·licita l'exempció, han d'estar afectes al desenvolupament d'explotacions agrícoles o ramaderes.
b) Els titulars cadastrals d'aquests immobles, en concepte de propietaris, han de ser també els titulars de les explotacions agrícoles o ramaderes.
c) Els titulars d'aquestes explotacions han d'haver patit en l'exercici 2023 una reducció del rendiment net de, almenys, un 20 % respecte a la mitjana dels anys 2020, 2021 i 2022.
El percentatge anterior serà d'un 30 %, si les explotacions no es troben a zones amb limitacions naturals o específiques de l'article 31 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 amb relació a la ORDRE ACC/83/2023.

•             Documentació  que cal aportar
 Obligatòria
-Resums IVA trimestrals i/o declaracions de resums de l’IVA anuals o IRPF períodes  2020-2021-2022
-Resums IVA trimestrals i/o declaració de resum de l’IVA  anual o IRPF període  2023
Complementària
En cas que amb aquesta documentació que és obligatòria no es pugui demostrar la reducció del rendiment  el subjecte passiu pot acreditar-ho, per qualsevol mitjà de prova admès en dret que considerin suficient, com ara documents públics, registres administratius en matèria d'agricultura i ramaderia, registres fiscals, declaracions tributàries dels interessats, comptabilitat de les explotacions, etc.


·        
Conclusió
En conseqüència, aquestes exempcions de la quota no podran ser declarades de manera general a tots els subjectes passius, sinó que són necessàries tant la sol·licitud expressa del beneficiari com la verificació de les circumstàncies que donen dret a l'exempció.
Com a data de finalització de la cobrança no disposarem de tota la documentació que acrediti que es compleixen els requisits per concedir el benefici fiscal, ja que no es disposa de les dades del 2023 fins el segon trimestre del 2024, caldrà pagar els rebuts de rústica de la tercera cobrança i en cas d'aprovar-se l'exempció sol·licitada es farà la devolució corresponent.
 


OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401