Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Baners ca Formularis

Notícies Preguntes Freqüents Queixes i Suggeriments Les nostres Oficines

Formularis

En aquest apartat podeu trobar els formularis més usuals per fer qualsevol tràmit a l'OAGRTL. Els podeu descarregar (necessiteu Adobe Acrobat) i enviar-los per correu postal a qualsevol punt d'atenció al contribuent de l'OAGRTL (vegeu la xarxa d'oficines).

 

 

FORMULARIS DE CARÀCTER GENERAL:

 

 

Sol·licitud

Imprès de sol·licitud de caràcter general.

Codi: F01-PR7-GEN
 
Versió català
 

  

Autorització administrativa per fer tramits i consultes en nom d'una altra persona

Serveix per autoritzar davant l'OAGRTL que una altra persona pugui fer consultes i tramits en el vostre nom. 

Codi: F06-PR7-GEN

 

Versió català

 

 

Imprès bancari per a la devolució d'ingressos

Serveix per comunicar a l'OAGRTL el número de compte on voleu rebre una devolució d'ingressos.

Codi: F02-PR7-GEN

 

Versió català

 

 

Autorització administrativa per a l'abonament d'una devolució d'ingressos

Serveix per autoritzar davant l'OAGRTL que l'abonament d'una devolució d'ingressos a què té dret el contribuent es realitzi a una tercera persona. 

Codi: F03-PR7-GEN

 

Versió català

 

 

Sol·licitud d'alta, modificació o eliminació de la domiciliació de rebuts

Serveix per sol·licitar a l'OAGRTL qualsevol tràmit en relació a la domiciliació dels vostres rebuts.

Codi: F01-PR7-R01
  •  

Versió català

 
 
Sol·licitud d'un duplicat del justificant de pagament

Serveix per sol·licitar a l'OAGRTL un duplicat del document que justifica que heu fet un pagament.

Codi: F01-PR7-R03
  •  

Versió català

 
 
Comunicació de dades per a les notificacions i comunicacions

Serveix per sol·licitar a l'OAGRTL una actualització de l'adreça postal fiscal a efectes de notificacions i comunicacions o bé per donar-vos d'alta a les notificacions electròniques.

Més informació aquí.

Codi: F01-PR7-R07

 

Versió català

 
 
Sol·licitud d'ajornament o fraccionament d'un deute 

Serveix per sol·licitar a l'OAGRTL un ajornament o un fraccionament del pagament d'un deute 

Codi: F01-PR7-S16

 

Deutes en voluntària - Versió català

Deutes en executiva - Versió català

Deutes en executiva de l'ATC - Versió català

 

 

Sol·licitud de pròrroga en el pagament de liquidacions d'ingrés directe de l'IBI o de la Plusvàlua

Serveix per sol·licitar a l'OAGRTL una pròrroga en el pagament de liquidacions d'ingrés directe. 

Codi: F01-PR7-S17

 

Versió català

 

 

 

FORMULARIS RELACIONATS AMB LA PLUSVÀLUA:

 

 
Declaració de la Plusvàlua (Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana)

Serveix per declarar a l'OAGRTL qualsevol transmissió subjecta a l'impost.

Codi: F01-PR7-S02

 

Informació sobre el tràmit i formularis aquí

 

 
Declaració del compliment dels requisits per gaudir de l'exempció de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) en aplicació de l'article 105. 1 c) del TRLHL

Serveix per demanar l'exempció de pagament en cas de dacions en pagament i execucions hipotecàries.

 

Versió català
 

 

 

FORMULARIS RELACIONATS AMB L'IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA:

 

 

Sol·licitud d'aplicació del prorrateig per trimestres a l'IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica)

Serveix per sol·licitar a l'OAGRTL la devolució d'ingressos (o, en el seu cas, la nova emissió d'una liquidació ja prorratejada) en cas de baixa definitiva del vehicle o baixa temporal per sostracció. 

Codi: F01-PR7-S15

 

Versió català

 

 

Sol·licitud de concessió de benefici fiscal a l'IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica)

Serveix per sol·licitar a l'OAGRTL la concessió d'un benefici fiscal (bonificació o exempció de pagament).

Codi: F01-PR7-S06

 

Versió català  

 

 

Annex: Exempció per vehicle matriculat a nom d'una persona amb discapacitat - Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

Serveix per manifestar davant l'OAGRTL que es compleixen els requisits que s'estableixen a la llei per poder gaudir de l'exempció de pagament.

Codi: F02-PR7-S06

 

 Informació sobre el tràmit i formularis aquí

 

 

 

 

FORMULARIS RELACIONATS AMB L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES:

 

 

Sol·licitud d'aplicació del prorrateig per trimestres a l'IAE (Impost sobre activitats econòmiques)

Serveix per sol·licitar a l'OAGRTL la devolució d'ingressos (o, en el seu cas, la nova emissió d'una liquidació ja prorratejada) en cas de cessament en l'exercici de l'activitat.  

Codi: F01-PR7-S14
 
Versió català

 

 

 

FORMULARIS RELACIONATS AMB L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES:

 

 

Annex - Sol·licitud de divisió de la quota tributària a l'IBI  (Impost sobre béns immobles)

Annex que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud per tal que la quota del rebut de l'IBI es divideixi en funció dels cotitulars de l'immoble.

 

Versió català
Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401