Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Butlletins Butlletí 69: Aprovació Ordenances Fiscals 2018

Butlletí 69: Aprovació Ordenances Fiscals 2018

Aprovació Ordenances Fiscals 2018

Aprovació Ordenances Fiscals 2018
 
Per a l'aprovació de les ordenances fiscals per al 2018 es requereixen dels següents tràmits:

- Aprovació inicial del Ple de la Corporació per majoria simple.

- Publicació al BOP d'un edicte on s'obre un període d'informació pública de 30 dies hàbils als efectes que els interessats puguin presentar les reclamacions i al·legacions que considerin oportunes. Per tant, d’acord amb l’article 30 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que exclou els dissabtes com a dies hàbils, el darrer dia per a poder publicar al BOP aquesta aprovació inicial és el 8 de novembre de 2017.

- Cas que no es presentin al·legacions i una vegada transcorregut el termini indicat, s'haurà d'elevar a definitiu l'acord inicial, sense necessitat de nou Ple. Per tal que l'ordenança tingui vigència a 01/01/2018, cal que el text íntegre de la seva aprovació o modificació sigui publicat al BOP, a molt tardar el 31 de desembre de 2017.

En aquest sentit se us fa especial referència a què el text de la modificació s'ha de publicar íntegrament, malgrat alguns ajuntaments ja hagin publicat aquesta modificació en l'edicte d'informació pública, del contrari la modificació no podrà ser aplicada pel 2018
 
Cal tenir en compte que, segons l'ordenança fiscal reguladora de les insercions al BOP, la reemissió dels documents de les ordenances ha de tenir entrada al Registre del BOP amb una antelació mínima de dos dies hàbils anteriors al darrer dia hàbil de l'exercici que es realitzi la publicació al Butlletí, per tant, el 27 de desembre.
 
Respecte aquest procediment us recomanem que no esgoteu tots els terminis, ja que  si es presenten al·legacions heu de tenir un marge de temps suficient per a convocar el ple, que les haurà de resoldre i publicar definitivament en la data més amunt indicada.
 
Igualment recomanem no esgotar els terminis per tal de no col·lapsar el servei de publicacions del BOP i que tinguin temps de tramitar tots els edictes per a la seva correcta publicació.
 
Us tornem a fer especial esment de la importància que per a la gestió dels tributs té el fet d'aprovar les ordenances fiscals d'acord amb el model que la Diputació de Lleida va aprovar i publicar en el BOP nº 149, de 25 d'octubre de 2012.
 
Podeu descarregar-vos els models d'ordenances i del procediment a la pàgina web de l'OAGRTL:
Per part de la Diputació de Lleida, també s'ha desenvolupat un procediment de modificació d'aquestes ordenances fiscals que igualment el trobareu a la web citada, adjuntant tota la documentació necessària per tramitar-la.

 


OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401