Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Notícies Novetats en la Plusvàlua arran de la sentència del Tribunal Constitucional

Notícies Preguntes Freqüents Queixes i Suggeriments Les nostres Oficines

Novetats en la Plusvàlua arran de la sentència del Tribunal Constitucional

 

En data 26 d’octubre de 2021 el Tribunal Constitucional va dictar sentència en què es declarava inconstitucional la fórmula de càlcul de la plusvàlua establerta al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

 

El dia 09 de novembre es va publicar en el BOE el Reial decret llei 26/2021 pel qual s’adapta el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals respecte a la plusvàlua i s’estableixen dos sistemes de determinació del càlcul de la base imposable: el sistema objectiu i el sistema directe.

 

El sistema aplicable serà l’objectiu i, de manera optativa, en aquells casos que així ho sol·licita l’obligat tributari, es podrà optar pel sistema directe. El càlcul de la base imposable en el sistema directe consisteix a aplicar el percentatge del valor del sòl cadastral a la diferència entre el preu de transmissió i el preu d’adquisició.

 

Cal continuar presentant les declaracions al registre de les oficines de l’OAGRTL o per la web de l’OAGRTL a: https://tramits.oagrtl.cat/ov_oagrtl_v0/804.aspx

 

Més informació i model de declaració a:

https://seuelectronica.oagrtl.cat/tramitsPublic/showPublicacion/12

 

Documentació que cal adjuntar:

·        - Escriptura d’adquisició

·        - Escriptura de transmissió

 

Mentre no s’actualitzin els nostres sistemes informàtics no podem oferir el simulador del càlcul de l’impost.

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401