Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Informacion tributària Informacion sus es impòsti municipaus IIVTNU (Plusvalua): Impòst sus er Increment de Valor des Terrens de Natura Urbana

IIVTNU (Plusvalua): Impòst sus er Increment de Valor des Terrens de Natura Urbana

Què és l'IIVTNU?
 
L'Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) és un impost municipal directe i de caràcter potestatiu.
 
 

Termini per presentar la declaració

 

-  Les transmissions que es facin per actes intervius, 30 dies hàbils des de la data de la transmissió (per exemple, la data de l'escriptura de compravenda).

 

-  En cas d'actes per causa de mort, el termini és de 6 mesos (ampliable a 1 any a petició del subjecte passiu) a comptar des de la data de la transmissió (data de la defunció).

 

La declaració s'ha de presentar juntament amb la documentació corresponent.

 

Si la declaració es presenta fora de termini, d’acord amb l’establert a l’article 27 de la Llei General Tributària 58/2003, de 17 de desembre, s’aplica un recàrrec per declaració extemporània que pot arribar al 15% més interessos de demora.

 

 

Quins terrenys tributen?

 

Únicament els béns de naturalesa urbana, no els de naturalesa rústica. Tributa únicament el valor del sòl, no el de la construcció.

 

 

Supòsits de no subjecció

  

No obstant l’anterior, els supòsits de no subjecció més importants que es donen són:

 

-  No es produirà la subjecció a l'impost en les transmissions de terrenys respecte a les quals es constati la inexistència d'increment de valor per diferencia entre els valores d'aquests terrenys en les dates de transmissió i adquisició.

 

 Les aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, adjudicacions que al seu favor i en paga d'elles es verifiquin i transmissions que es facin als cònjuges en paga dels seus havers comuns.

 

 Transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.

 

-  Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.

 

-  Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), a entitats participades directa o indirectament per dita Societat en al menys el 50 per cent del capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat participada en el moment immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la mateixa.

 

-  Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), o per les entitats constituïdes per aquesta per a complir amb el seu objecte social, als fons d'actius bancaris (FAB), a que es refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre.

 

 Els supòsits de fusió o absorció d’empreses o branques d’activitat, quan impliqui la continuació en l’exercici d’activitats.

 

 Les aportacions a juntes de compensació, adjudicacions per reparcel·lacions, cessions urbanístiques obligatòries als ajuntaments.  

 

 

Qui ha de pagar l'IIVTNU?

 

En cas de transmissions a títol lucratiu (per exemple, donacions o herències): la persona que adquireixi l'immoble o a favor de la qual es constitueixi o es transmeti un dret real.

 

En cas de transmissions a títol onerós (per exemple, una compravenda): la persona que transmet l'immoble o la que constitueix o transmet un dret real. Si la persona obligada al pagament de la Plusvàlua és resident a l’estranger, la llei preveu que haurà de pagar l'impost el substitut del contribuent, que és l’altra part que intervé en el negoci jurídic.

 

No són aplicables a l’Administració tributària els pactes que hi pugui haver entre les parts quant al pagament de la Plusvàlua.

 

 

Principals exempcions:

 

-  La transmissió de béns inclosos en el perímetre delimitat com a conjunt historicoartístic o aquells que han estat declarats individualment com a béns d’interès cultural, quan els seus propietaris acreditin haver-hi realitat obres de conservació, millora o rehabilitació.

 

­-  Les transmissions realitzades per persones físiques en ocasió de la dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant d'aquest, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contretes amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

 

Així mateix, estaran exemptes les transmissions de l'habitatge en què concorrin els requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.

 

No serà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol altre membre de la seva unitat familiar disposi, en el moment de poder evitar la transmissió de l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment d'aquest requisit. No obstant, si amb posterioritat es comprova el contrari, es procedirà a practicar la liquidació tributària corresponent.

 

A aquest efecte, es considerarà habitatge habitual aquella en la qual hagi figurat empadronat el contribuent de manera ininterrompuda durant, almenys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si aquest termini fos inferior als dos anys.

 

Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà al que es disposa en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni. A aquest efecte, s'equipararà el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.

 

-  L’establerta a la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre, la qual serà d’aplicació a aquells béns ja exempts a l’IBI.

 

-  Quedaran exemptes les transmissions de béns quan la quantia de la liquidació resultant sigui inferior a 6 euros. Aquesta exempció es troba regulada a l’ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic locals i altres ens, la gestió dels quals ha estat delegada a l’OAGRTL de la Diputació de Lleida.

 

 

Principals bonificacions:

 

­-  La més important és la referent a les transmissions per causa de mort. Aquesta bonificació és potestativa per l’Ajuntament i pot arribar fins al 95% de la quota íntegra. Els aspectes substantius i formals els establirà l’Ajuntament a l’ordenança fiscal. Les bonificacions són de caràcter pregat, s’han de sol·licitar.

 

-  Les ordenances fiscals podran regular una bonificació de fins al 95 per cent de la quota íntegra de l'impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitatius del domini de terrenys, sobre els quals es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin tal declaració. Correspondrà aquesta declaració al Ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

 

Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals amb caràcter pregat s'han de presentar en el moment de fer la declaració del tribut i hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa. L'acord pel qual s'accedeixi a la petició fixarà l'exercici des del qual el benefici s'entén concedit.

 

En el cas que la sol·licitud d’exempció o bonificació es realitzi mentre la liquidació tributària no hagi guanyat fermesa en via administrativa, es concedirà si en la data de meritació del tribut concorrien els requisits exigits per a la seva obtenció.

 

 

Elements necessaris per a la determinació de l’import del tribut

 

Els elements necessaris per poder determinar l’import del tribut són dos: la base imposable i el tipus impositiu.

 

La base imposable de l'IIVTNU està constituïda per l'increment del valor dels terrenys posat de manifest en el moment de la meritació  i experimentat al llarg d'un període màxim de 20 anys. La base es pot determinar mitjançant el sistema objectiu o el sistema real  Els dos elements que s'han de tenir en compte per calcular la base imposable en el sistema objectiu són el valor del sòl i el coeficient. En el sistema real es tindrà en compte el benefici obtingut i el percentatge que té el valor del sòl respecte al valor cadastral.

 

En el cas d’usdefruit, pel càlcul del valor del terreny s’aplicaran les normes establertes a la normativa reguladora de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

En els casos de les expropiacions de terrenys, s’atendrà al valor del justipreu. Si el valor cadastral fos inferior, es prendrà aquest últim.

 

Els coeficients i el tipus impositiu el determina l’Ajuntament a l'ordenança fiscal reguladora de l'impost, sense que puguin superar els establerts a la Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, pel que se adapta el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

 

Simulació de càlcul: https://tramits.oagrtl.cat/Plusvalua.aspx

 

Tràmit per a la presentació de la declaració: https://tramits.oagrtl.cat/ov_oagrtl_v0/804.aspx

 

 

Com es calcula l'impost?

 

El càlcul del tribut gira al voltant de dos elements:

 

-  L’increment del valor del terreny, el qual es determina de forma objectiva o real, en funció del sistema de càlcul emprat.

 

-  El tipus impositiu, que aprova l’ajuntament.

 

La base de l’impost es pot calcular de dues formes diferents, el sistema objectiu i el sistema real. Aquest últim s’ha de sol·licitar, si no, s’aplicarà l’objectiu.

 

Si es sol·licita el càlcul real, l’administració calcularà l’impost de les dues formes i aplicarà el que sigui més beneficiós al subjecte passiu.

 

1. SISTEMA OBJECTIU: La base imposable serà el resultat de multiplicar el valor cadastral del sol en la data de meritació pel coeficient que correspongui d'acord amb els anys o mesos transcorreguts des de l’adquisició.

Es tindran en compte el nombre d’anys sencers transcorreguts des de la darrera transmissió En cas de períodes de transmissió inferiors a un any, s’aplicarà la part proporcional del coeficient dels mesos sencers transcorreguts.

Per obtenir la quota íntegra, a la base imposable se li aplicarà el tipus de gravamen que correspongui en funció dels anys transcorreguts des de l’adquisició.

 

2. SISTEMA REAL: La base imposable serà el resultat d’aplicar al benefici obtingut el percentatge que suposa el valor cadastral del sol sobre el valor cadastral total.

Per obtenir la quota íntegra, a la base imposable se li aplicarà el tipus de gravamen que correspongui en funció dels anys transcorreguts des de l’adquisició.

 

Com a tot el sistema tributari, es poden diferenciar vàries quotes tributàries:

 

-  La quota íntegra: resulta d’aplicar el tipus impositiu a l’increment del valor del terreny.

 

-  La quota líquida es calcula minorant la quota íntegra en l'import de les bonificacions.

 

 

EXEMPLE CÀLCUL PLUSVÀLUA

 

COMPRAVENDA

DATA ADQUISICIÓ: 01/02/2014

DATA TRANSMISSIÓ: 28/12/2021

ANYS SENCERS TRANCORREGUTS: 7

VALOR  CADASTRAL (VC): 60.000 €

VALOR CADASTRAL DEL SOL (VCS): 11.000 €

PREU ADQUISICIÓ (PA): 140.000 €

PREU TRANSMISSIÓ (PT): 150.000 €

 

1.  CÀLCUL SISTEMA OBJECTIU

 

·    VCS x COEFICIENT ANYS SENCERS TRANCORREGUTS = BASE IMPOSABLE

11.000 x 0,12 = 1.320,00

·    BASE IMPOSABLE x TÍPUS DE GRAVAMEN DE L’ANY = QUOTA ÍNTEGRA

1.320,00 x 27% = 356,40

L’import a ingressar per l’impost és de 356,40 €

 

 

2.  CÀLCUL SISTEMA REAL

 

·    PT – PA = BENEFICI

150.000 – 140.000 = 10.000

·    VCS x 100 / VC = % DEL VCS RESPECTE EL VC

11.000 x 100 / 60.000 = 18,33 %

·    BENEFICI x % ANTERIOR = BASE IMPOSABLE

10.000 x 18,33% = 1.833,00

·    BASE IMPOSABLE x TÍPUS DE GRAVAMEN DE L’ANY = QUOTA ÍNTEGRA

1.833,00 x 27% = 494,91

 

L’import a ingressar per l’impost és 494,91 €

 

 

Meritació del tribut

 

El tribut merita, en els actes entre vius, en el moment de la transmissió; el cas més significatiu és el de les compravendes, en què la data de meritació serà la de l’escriptura de venda.

 

En canvi, en els supòsits de transmissió per causa de mort, la meritació no es produeix en la data d’acceptació de l’herència, sinó en el moment de la defunció del causant.

  

 

La declaració

 

En els casos de transmissions entre vius, el termini per presentar la declaració és de 30 dies hàbils a comptar des de la data de transmissió.

 

En els casos de transmissions per causa de mort, el termini serà de 6 mesos, ampliables 6 mesos més a sol·licitud de l’interessat.

 

Quan les declaracions siguin extemporànies, s’hi aplicaran els següents recàrrecs:

 

-  El recàrrec serà un percentatge igual a l'1% més un altre 1% addicional per cada mes complet de retard amb que es presenti la declaració respecte al termini establert per a la presentació. En aquests supòsits, s'exclouen l'interès de demora i les sancions.

 

-  Recàrrec del 15% quan s'efectuï després dels 12 mesos següents al venciment del termini legal per a fer-ho. En aquest supòsit, s’exigiran els interessos de demora pel període transcorregut des de l’endemà al termini dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini establert per a la presentació fins al moment en què es practiqui la liquidació.

 

-  L'import d'aquests recàrrecs es reduirà en el 25% sempre que es realitzi l'ingrés total de l'import restant del recàrrec i del total del deute de la liquidació practicada per l'administració derivada de la declaració extemporània, al temps de la seva presentació o en el termini de l'article 62.2 de la Llei general tributària.

 

La manca de presentació de les declaracions o els documents que els han d’acompanyar o la seva presentació de forma incompleta o incorrecta constitueixen infraccions tributàries.

 

 

Gestió del tribut

 

La gestió del tribut correspon a l’Ajuntament on radica l’immoble objecte de la transmissió.

 

L’ajuntament pot delegar la gestió del tribut a un ens supramunicipal, que en aquest cas és l’OAGRTL de la Diputació de Lleida, qui, en síntesi, té encomanada la funció de confeccionar els documents cobratoris del tribut, assistir el contribuent en la realització de la presentació del tribut en els casos de nova alta, l’aplicació de les exempcions i bonificacions legals i les aprovades pels ajuntaments, la notificació d’aquests documents cobratoris, la resolució dels recursos que contra ells hi hagi, la resolució de les sol·licituds de devolució d’ingressos indeguts, la resolució de les sol·licituds de devolució derivades de la normativa del propi tribut, així com les atribucions que la Llei General Tributària i el Reglament que regula la gestió i la inspecció de tributs atorga als òrgans encarregats de la gestió tributària.

 

 

Dades necessàries per fer la declaració

 

·    Escriptura de la transmissió actual en pdf.

·    Escriptura de la transmissió anterior en pdf.

·    Referència cadastral, la trobareu en el rebut d'IBI o a l'escriptura.

·    Sol·licitud del càlcul real, en cas que així es vulgui.

·    Sol·licitud de bonificacions, en cas de mortis causa i la documentació necessària per acreditar-ho.

·    Si l’adquisició o la transmissió han estat a títol lucratiu (per exemple herències o donacions), cal aportar còpia de la declaració de l’Impost sobre successions en pdf.

 

 

Dades necessàries per fer la simulació


 

Dades de la transmissió actual:

·                    Data de transmissió: és la data de l’escriptura, excepte en casos de mortis causa que és la data de defunció.

·                    Valor de transmissió: valor de transmissió del bé que consta a l’escriptura.

 

Dades de la transmissió anterior:

·                    Data d’adquisició: és la data de l’escriptura, excepte en casos de mortis causa que és la data de defunció. Aquesta data és l’anterior per la qual l’ara transmitent va adquirir el dret que ara és objecte de transmissió.

·                    Valor d’adquisició: és el valor del bé que consta a l’escriptura per la qual l’ara transmitent va adquirir el dret que ara és objecte de transmissió.

 

Dades cadastrals

·                    Municipi on es troba el bé objecte de la transmissió.

·                    Referència cadastral de l’immoble

 

En cas de no tenir la referència cadastral:


·                    Valor cadastral total: el trobareu al rebut de l’IBI de l’any en què heu fet la transmissió.

·                    Valor cadastral del sòl: el trobareu al rebut de l’IBI de l’any en què heu fet la transmissió.

 

 

Classe de dret:


·                    Plena propietat, nua propietat o usdefruit vitalici.

En els casos de nua propietat i usdefruit vitalici s’ha d’omplir el camp relatiu a l’edat de l’usufructuari.

·                    % quota de participació: és el percentatge que es transmet

 

Aquest tràmit permet fer una estimació del càlcul de la base imposable i de la quota de l'impost del sistema objectiu i del real. El seu resultat no vincula a l’administració i, en funció de les dades introduïdes al simulador, pot variar el resultat de la liquidació a emetre.

 

 

En cas de dubtes o si no podeu finalitzar el tràmit, podeu enviar correu electrònic:

 

plusvalua@diputaciolleida.cat  

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401