Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Baners ca Models d'Ordenances Fiscals

Notícies Preguntes Freqüents Queixes i Suggeriments Les nostres Oficines

Models d'Ordenances Fiscals

Ordenances tipus dels impostos municipals delegats a l'OAGRTL de la Diputació de Lleida:

 

Impost sobre Béns Immobles

1. Model d'ordenança fiscal tipus

2. Exempcions, bonificacions, tipus impositius i aclariments

 

Al BOP de Lleida número 192 de 04/10/2019 es publica l'ordenança fiscal tipus. Si voleu veure la publicació feu click aquí.

 

 

Impost sobre Activitats Econòmiques

1. Model d'ordenança fiscal tipus

 

Al BOP de Lleida número 192 de 04/10/2019 es publica l'ordenança fiscal tipus. Si voleu veure la publicació feu click aquí.

 

 

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

 

Al BOP de Lleida número 192 de 04/10/2019 es publica l'ordenança fiscal tipus. Si voleu veure la publicació feu click aquí.

 

  

Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 

 

 

Al BOP de Lleida número 44 de 04/03/2022 es publica l'ordenança tipus de l'IIVTNU adequada a la nova normativa. Si voleu veure la publicació feu click aquí

 

 

Model d'expedient de modificació d'ordenances fiscals:

 

 1. Inclusió al pla normatiu anual

 2. Resolució de l'alcaldia d'inici de l'expedient

 3. Informe sobre l'impacte de l'ordenança fiscal

 4. Consulta prèvia en el cas de noves ordenances

 5. Acord de ple d'aprovació provisional (proposta de comissió informativa)

 6. Anunci d'exposició al públic dels acords provisionals

 7. Certificat sobre l'existència o no de reclamacions

 8. Edicte d'aprovació definitiva, si no hi ha reclamacions

 9. Informe del secretari/a - interventor/a a les reclamacions presentades

10. Acord de ple d'aprovació definitiva en cas que hi hagi hagut reclamacions

11. Edicte d'aprovació definitiva en cas de presentació de reclamacions

 

 

 

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401