Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Notícies Subaste: 22 de mai deth 2012 ara 10h ath C/ Carme 26 de Lhèida (bastissa Deputacion)

Notícies Qüestions Frequentes Planhs e Suggeriments Es nòsti Burèus

Subaste: 22 de mai deth 2012 ara 10h ath C/ Carme 26 de Lhèida (bastissa Deputacion)

Immòbles deth municipi de Figuerola de Meià (Camarasa).

ANUNCI DE SUBHASTA PUBLICAT AL BOP DE LLEIDA NÚMERO 45 DE 31/03/2012: 

 

Relació de béns a alienar

 

LOT número 1:

Descripció registral:

"Urbana: casa situada en el pueblo de Figuerola, y su calle Mayor, número siete, de cuarenta y dos metros de extensión. Linda por delante con dicha calle, entrando a mano derecha con Jaime Camarasa Borràs, por la izquierda con Encarnación Rúbies, y por detrás con Ramon Baulies y Antonio Pujol.

Referencia catastral: 5294406CG2459S0001KD" 
  

Dades registrals:

Llibre: 72; volum: 2332; foli: 121; finca: 4654.
Ajuntament de Figuerola de Meià.
Registre de la Propietat de Balaguer.
 
Naturalesa del dret: Ple domini.
Valoració de la finca: 14.800,00 euros.
Càrregues que han de quedar subsistents: No hi ha càrregues preferents.
Tipus de subhasta en primera licitació: 14.800,00 euros.
Aquest tipus no inclou els impostos indirectes que pugui gravar la transmissió d’aquest bé.
 
LOT número 2:
Descripció registral:
"Urbana: Solar, sito en el término de Figuerola, municipal de Camarasa (Lleida), en la calle Mayor número once, de superficie treinta y ocho metros cuadrados, sobre el que hay construido un almacén compuesto por planta baja y planta primera, de superficie treinta y ocho metros cada una de ellas. Linda, derecha entrando, con Antonio Pujol Rosell; izquierda, con Miguel Aleu Sabaté; delante con dicha calle y fondo con Ramon Baulies Pujal.
Referencia catastral: 5294404CG2459S0001MD."
 
Dades registrals:
Llibre: 98; Volum: 3304; Foli: 92; Finca: 5787
Ajuntament de Figuerola de Meià.
Registre de la Propietat de Balaguer.
 
Naturalesa del dret: Ple domini.
Valoració de la finca: 7.800,00 euros.
Càrregues que han de quedar subsistents: No hi ha càrregues preferents.
Tipus de subhasta en primera licitació: 7.800,00 euros
 
 
  
Data de celebració de la subhasta:
La subhasta es celebrarà el dia 22 de maig de 2012 a les 10 hores en el C/ del Carme núm. 26 de Lleida (edifici de la Diputació de Lleida, Sala d’Actes).
 
 
 
Informació addiccinal:
 
Es posa en coneixement de totes les persones que tinguin interès en participar a la subhasta, el següent:
 
01. Els béns i drets objecte de la subhasta i el tipus en primera licitació, els quals no inclou els impostos indirectes que pugui gravar les transmissions dels béns, són els assenyalats en la transcrita resolució. La subhasta se celebrarà en el lloc, dia i hora expressats en l’esmentada resolució.

02. Els licitadors hauran de conformar-se amb la documentació de domini i els títols de propietat que han estat aportats a l’expedient, sense poder demanar cap mena de títols que aquells que resten disponibles pel seu examen fins el dia anterior a la data assenyalada per la subhasta en l’Oficina de Tresoreria de
l’OAGRTL, situada a la Rambla Ferran núm. 18 de Lleida, 2a planta, en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. De no estar inscrit els béns en el registre, el document públic de venda és títol mitjançant el qual es pot efectuar la immatriculació en els termes previstos en la llei hipotecària, i que, en els casos que sigui necessari, hauran de procedir, si els interessa, com disposa el títol VI de la Llei Hipotecària per dur a terme la concordància entre el registre i la realitat jurídica.
 
03. Podran participar en la subhasta en la seva condició de licitadors totes les persones que tinguin capacitat d’obrar d’acord amb l’ordenament jurídic, que no tinguin impediment o restricció de cap mena i es puguin identificar amb el seu document nacional d’identitat o passaport, i en el seu cas puguin acreditar documentalment la representació que li ha estat atorgada.

04. En qualsevol moment anterior a l’adjudicació podrà restar suspesa la subhasta si es fa el pagament del deute per principal, recàrrec, interessos i costes del procediment en els termes previstos a l’article 169.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria.
 
05. Si en la primera licitació no s’hagueren cobert els deutes i restessin béns sense adjudicar, la Mesa es reserva el dret de convocar una segona licitació, que anunciarà de forma immediata, assenyalant nou tipus de subhasta que serà del 75% del de la primera.
 
06. Els béns no venuts en la subhasta, podran ser objected’adjudicació mitjançant venda per gestió directa, conforme amb allò que disposa l’article 107 del Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.

07. Els licitadors hauran de constituir davant la Mesa de la subhasta un dipòsit, mitjançant xec nominatiu, conformat o certificat per l’entitat que ho lliuri, a favor de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida (OAGRTL) per l’import del 20% com a mínim del tipus de licitació a què volen participar. Aquest dipòsit serà ingressat en la Tresoreria de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, de forma definitiva, si l’adjudicatari no fa pagament de la diferència entre el preu de la rematada i el dipòsit constituït, en el moment de l’adjudicació o en el seu cas dintre dels quinze dies següents a l’adjudicació, tenint en compte que es podran demanar responsabilitats pel prejudici que s’ocasiona sobre l’import del dipòsit per la inefectivitat de l’adjudicació.
 
08. Els licitadors podran trametre o presentar els seus oferiments en sobre tancat, a les oficines dels Serveis Centrals, d’aquest Organisme, situades a la Rambla de Ferran, número 18, 2ª planta de Lleida, fins una hora abans de l’assenyalada per la subhasta, acompanyats de l’import del dipòsit, en xec conformat, a favor de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals amb una validesa mínima de 30 dies després de la celebració.
En el sobre s’hi farà constar:
Nom i cognoms, DNI, la seva fotocòpia i el domicili del licitador, i d’altra banda, el número d’expedient que motiva la subhasta, el nom del deutor, la data de celebració de la licitació i l’oferta màxima.

09. Quan la Mesa hagi de substituir els licitadors en sobre tancat, licitarà per ells, segons el tram establert, sense sobrepassar el límit màxim fixat en la seva oferta.

10. En el supòsit de concurrència de diverses ofertes en sobre tancat, començarà l’admissió de postures a partir de la segona més alta i serà adjudicatària la postura més alta pel tram superior a la segona, en el cas de no existir altres ofertes.

11. En el supòsit que abans de la celebració de la subhasta algun licitador que hagués presentat la seva oferta, en sobre tancat, manifesti per escrit la voluntat de no concórrer a la licitació es procedirà a la devolució del dipòsit.

12. Totes les ofertes s’hauran d’ajustar a trams de 100 euros, de conformitat amb l’art.63.2 b) de l’Ordenança General de l’OAGRTL.

En tot allò que no ha estat previst en aquest anunci, s’actuarà d’acord amb els preceptes i disposicions legals que regulen l’acte de subhasta i concedeixen algun dret a favor tercers.

 

Podeu obtenir més informació consultant l'anunci complet de subhasta publicat al BOP de Lleida número 45 de 31/03/2012.

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401