Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Notícies Anóncia de venta mejançant gestion dirècta

Notícies Qüestions Frequentes Planhs e Suggeriments Es nòsti Burèus

Anóncia de venta mejançant gestion dirècta

Locau ara planta 6a de Ronda St Pere 8 - Av Catalunya 4-6 de Mollerussa

D’acord amb allò que preveu l’article 107.1.a) del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol que aprova el Reglament General de Recaptació, s’ha iniciat per part de l’Oficina de Balaguer de l’OAGRTL el procediment de venda mitjançant gestió i adjudicació directa dels béns que tot seguit es detallen, propietat de COLORS SERIE 9 SL .

Atès que hi ha hagut subhasta, amb el resultat de deserta, amb una única licitació, de conformitat amb l’article 107.4.a) del Reglament General de Recaptació, l’import mínim admissible serà el del tipus que tot seguit es dirà, donat que aquest va ser el tipus de l’esmentada subhasta.

 

Les persones interessades en l’adquisició s’hauran de dirigir a l’Oficina de Mollerussa de l’OAGRTL, situada a la Pl.Ajuntament, 1 de Mollerussa.

 

Les ofertes s’admetran des del dia següent al de la publicació de l'edicte al BOP fins al dia que faci sis mesos.

 

Relació de béns a alienar

 

Descripció registral.-

“URBANA:Número vint-i-cinc. Nau o local diàfan, susceptible de ser compartimentat per a ser destinat a trasters, situat a la planta sisena alta, aprofitant el buit sola la coberta o golfes, de l’ edifici situat a Mollerussa, carrers Ronda de Sant Pere, número vuit, i Avinguda Catalunya, números quatre-sis. Té una superfície de dos-cents disset metres, quoranta-cinc decímetres quadrats.
 

Limita, prenent com a front el carrer Ronda de Sant Pere: front projecció vertical ascendent d’ una porció de les delimitacions perimetrals de les quatre vivendes; fons, en part amb vol del celobert posterior i en part projecció vertical ascendent d’ una porció de les dues vivendes – portes u i dos- que tenen accés pel portal obert a l’ Avinguda Catalunya; dreta, amb la projecció vertical ascendent d’ una porció de delimyació perimetral de la vivenda porta u que té accés pel portal de l’ Avinguda Catalunya; i a l’ esquerra, amb la projecció vertical ascendent d’ una porció de la delimitació perimetral de la vivenda porta dos que té accés pel portal de la Ronda de Sant Pere. Limita a més a més pels seus quatre vents amb els buits de les dues escales que té l’ edifici pels quals llocs s’ accedeix a aquesta finca. Quota: tres enters seixanta-quatre centèsimes per cent”.


Dades registrals.-

Llibre: 150
Volum: 2179
Foli: 155
Finca: 9237

Ajuntament de Mollerussa
Registre de la Propietat nº 3 de Lleida

 

Naturalesa del dret: Ple domini.

 

Valoració de la finca: 73.000,00 €.

 

Càrregues que han de quedar subsistents: No hi ha càrregues preferents.

 

Tipus de subhasta en primera licitació : 73.000,00 €.

 

Aquest tipus no inclou els impostos indirectes que pugui gravar la transmissió d’aquest bé.


Dipòsit

Les persones que presentin ofertes hauran de constituir un dipòsit, mitjançant xec nominatiu, conformat o certificat per l’entitat que ho lliuri, a favor de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida (OAGRTL) per import del 20% del preu mínim de l’oferta d’adjudicació.

En cas de no pagar-se el preu de la oferta per part de l’adjudicatari, l’import dipositat s’aplicarà a la cancel•lació dels deutes objecte del procediment, sense perjudici de les responsabilitats en que podrà incórrer pels perjudicis que origini la manca de pagament del preu d’oferta.

 

Mollerussa, 19 d’ abril de 2012


Eva Orga Balcells
Cap de l’Oficina de Mollerussa de l’OAGRTL
Diputació de Lleida
 

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401