Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Informacion tributària Informacion sus es impòsti municipaus IIVTNU (Plusvalua): Impòst sus er Increment de Valor des Terrens de Natura Urbana

IIVTNU (Plusvalua): Impòst sus er Increment de Valor des Terrens de Natura Urbana

Qué ei er IIVTNU?
 
Er Impòst sus er Increment dera Valor des Terrens de Natura Urbana (Plusvalua) ei un impòst municipau dirècte e de caractèr potestatiu.
 
 
Quini terrens tributen?
 
Unicaments es bens de natura urbana, non es de natura rustica. Tribute sonque era valor deth solèr, non eth deth bastiment.
 
Era valor deth solèr que se ten en compde ei, damb caractèr generau, era valor cadastrau.
 
Maugrat tot çò mentat anteriorments, es supòsits de non subjeccion mès importanti que se dan son:
 
- Es aportacions de bens e drets realizadi pes conjunts ara societat conjugal, adjudicacions qu'a favor sòn e en paga d’eres se verifiquen e transmissions que se hèsquen as conjunts en paga des sòns auers comuns.
 
- Transmissions de bens immòbles entre conjunts o a favor des hilhs, coma conseqüéncia deth compliment de senténcies enes casi de nullitat, separacion o divòrci matrimoniau, sigue quin sigue eth regim economic matrimoniau.
 
- Es supòsits de fusion o absorcion d’enterpresa o branques d’activitat, quan implicarà era continuacion en exercici d’activitats.
 
- Es aportacions a conselhs de compensacion, adjudicacions per reparcellacions, cessions urbanistiques obligatòries enes ajuntaments.
 
 
 
Qui a de pagar er IIVTNU?
 
En cas de transmissions a títol lucratiu (per exemple, donacions o eretatges): era persona qu'aquerisque er immòble o a favor dera quau se constituïsque o se transmete un dret reau.
 
En cas de transmissions a títol onerós (per exemple, ua crompavenda): era persona que transmet er immòble o era que constituís o transmet un dret reau.
 
Non son aplicables ara Administracion tributària es pactes que i pogue auer entre es parts en çò que tanh ath pagament dera Plusvalua.
 
S'era persona obligada ath pagament dera Plusvalua ei residenta en estrangèr, era lei preve que li calerà pagar er impòst eth substitut deth contribuent, qu'ei era auta part qu'interven en negòci juridic.
 
 
 
Principaus exempcions e bonificacions:
 
Era exempcion mès significativa ei era referent ara transmission de bens includidi en perimètre delimitat coma conjunt istoricoartistic o aqueri qu'an estat declaradi individuauments coma bens d’interès culturau, quan es sòns proprietaris acreditaràn auer-i realizat òbres de conservacion, melhora o reabilitacion.
 
Tanben ne demoraràn exemptes es transmissions de bens, quan era quantitat dera liquidacion resultanta serà inferior a 6 èuros. Aguesta exempcion aubedís a arrasons d’economia.
 
En cas de bonificacions, era mès importanta ei era referent as transmissions per causa de mòrt. Aguesta bonificacion ei potestativa per Ajuntament e pòt arribar enquia 95% dera quòta intègra. Es aspèctes substantius e formaus les establirà er Ajuntament ena ordenança fiscau.
 
Ua auta bonificacion aplicabla ei era establida ena Lei 49/2002 de regim fiscau des entitats sense ànim de lucre, era quau serà d’aplicacion ad aqueri bens ja bonificadi en IBI.
 
 
Elements de besonh entara determinacion der impòrt deth tribut
 
Es elements de besonh entà poder determinar er impòrt deth tribut son dus: era basa imposable e eth tipe impositiu.
 
Era basa imposable der IIVTNU ei constituïda per increment dera valor des terrens manifestat en moment dera meritacion e experimentat ath long d’un periòde maximal de 20 ans. Es dus elements que cau tier en compde entà calcular era basa imposable son: era valor deth terren e eth percentatge d’increment.
 
- Era valor deth terren: Ei era valor cadastrau en moment dera meritacion der impòst.
 
En cas d’usufructe, peth calcul dera valor deth terren s’aplicaràn es normes establides ara norma reguladora der Impòst de Transmissions Patrimoniaus e Actes Juridics Documentadi.
Enes casi des expropriacions de terrens, s’atierà ara valor deth justiprètz. S'era valor cadastrau siguesse inferiora, se prenerà aguest darrèr.
 
- Eth percentatge d’increment se calcule en tot multiplicar eth nombre d’ans sencers transcorrudi dempús dera darrèra transmission peth coeficient establit per Ajuntament. Aguest coeficient se pòt regular laguens des limits establidi ena Lei d’Isèndes Locaus.
 
Eth tipe impositiu la determine er Ajuntament ena ordenança fiscau reguladora der impòst, sense que pogue superar 30%.
 
 
Coma se calcule er impòst?
 
Eth calcul deth tribut vire ath torn de dus elements:
 
- Er increment dera valor deth terren, eth quau se determine objectivaments.
 
- Eth tipe impositiu, qu'apròve er Ajuntament.
     
 
Coma tot eth sistèma tributari, se pòden diferenciar diuèrses quòtes tributàries:
 
- Era quòta intègra: resulte d’aplicar eth tipe impositiu ar increment dera valor deth terren calculat objectivaments.
 
- Era quòta liquida se calcule en tot amendrir era quòta intègra en impòrt des bonificacions.
 
- Era quòta diferenciau: en cas der IIVTNU ei parièra ara liquida, donques que non i a ingrèssi a compde, pagaments fraccionadi, retencions o concèptes similars.
 
 
Meritacion deth tribut
 
Eth tribut merite, enes actes entre viui, en moment dera transmission; eth cas mès significatiu ei eth des crompavendes, en qué era data de meritacion serà era dera escritura de venta.
 
Per contra, enes supòsits de transmission per causa de mòrt, era meritacion non se produsís ena data d’acceptacion der eretatge, mès en moment deth decés deth causant.
 
 
Era declaracion
 
Enes casi de transmissions entre viui, eth termini entà presentar era declaracion ei de 30 dies abils a compdar dera data de transmission.
 
Enes casi de transmissions per causa de mòrt, eth termini serà de 6 mesi, ampliables 6 mesi mès a sollicitud der interessat.
 
Quan es declaracions seràn extemporanèes, se i aplicaràn es següents recargues:
 
- S'era presentacion dera declaracion se produsís laguens des tres mesi següents ara finalizacion deth termini entà presentar era declaracion, ara principau s’aplicarà un recargue de 5%.
 
- S'era presentacion dera declaracion se produsís entre eth tresau mes e eth siesau, eth recargue serà de 10%.
 
- S'era presentacion se produsís entre eth siesau mes e eth dotzau, eth recargue serà de 15%.
 
- A compdar deth dotzau mes, eth recargue serà de 20% en tot aplicar a partir d’aguest 12au mes interèssi de demora.
 
S'eth pagament deth deute tributari se realize en volontària, se harà ua reduccion de 25% der impòrt deth recargue aplicat per extemporaneïtat.
 
 
Gestion deth tribut
 
Era gestion deth tribut correspon ar Ajuntament a on se trape er immòble objècte dera transmission.
 
Er Ajuntament pòt delegar era gestion deth tribut a ua entitat supramunicipau, qu'en aguest cas ei er OAGRTL dera Deputacion de Lhèida, qui, en resumiti, a manada era foncion de confeccionar es documents crubatòris deth tribut, assistir eth contribuent ena realizacion dera autoliquidacion deth tribut enes casi de naua nauta, era aplicacion des exempcions e bonificacions legaus e es aprovades pes ajuntaments, era notificacion d’aguesti documents crubatòris, era resolucion des recorsi que contra eri i age, era resolucion des sollicituds de devolucion d’ingrèssi indegudi, era resolucion des sollicituds de devolucion derivada dera norma deth pròpri tribut, atau coma es atribucions qu'era Lei Generau Tributària e eth Reglament que regule era gestion e era inspeccion de tributs autrege as organs encargadi dera gestion tributària.
 
Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401