Diputació de Lleida

Com es calcula la Plusvàlua?


 

En el càlcul de la Plusvàlua hi conflueixen, bàsicament, quatre elements:
 
- El valor cadastral del sòl.
- Els anys transcorreguts entre la transmissió que ha de tributar i la immediata anterior.
- Els coeficients aprovats per l'Ajuntament (per períodes de 5 anys, fins a un màxim de 20), que ens permeten calcular objectivament l'increment de valor del sòl.
- El tipus impositiu aprovat per l'Ajuntament.
 
 
Exemple:
 

 

Suposem que l’obligat tributari és propietari d’un pis que se'l ven amb escriptura pública amb data 25/04/2007.  Per poder calcular-ne la Plusvàlua, cal saber quants anys sencers han transcorregut des d'aquesta venda i el moment d’adquisició immediatament anterior (per exemple, la data en què es va comprar al constructor). Suposem que es va comprar el 01/02/2000. Per tant, han transcorregut 7 anys sencers.
 
Al rebut de l'IBI de l'exercici 2007 trobarem el valor cadastral del sòl. Suposem que és de 50.000 €.
 
El coeficient aprovat per l’Ajuntament per aquest tram d'anys és de 2,7. El tipus impositiu aprovat per l’Ajuntament és el 20%.
 
El càlcul de la Plusvàlua és:
 
- Valor del sòl : 50.000 €
- Anys sencers transcorreguts: 7
- Increment de valor: (50.000*7*2,7%)= 9.450 €
-Quota a pagar: 9.450*20%= 1.890 € de quota líquida.

 

Podeu fer simulacions de càlcul de la Plusvàlua a l'apartat de "Càlcul de tributs" d'aquest mateix web.

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401