Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Butlletins Butlletí 93: ESTAT D'ALARMA. MESURES TRIBUTÀRIES

Butlletí 93: ESTAT D'ALARMA. MESURES TRIBUTÀRIES

Estat d'alarma. Mesures tributàries

ESTAT D'ALARMA. MESURES TRIBUTÀRIES

El RD Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID – 19, estableix en el seu article 33 una sèrie de mesures en l’àmbit tributari:

1. Els terminis de pagament previstos a l’article 62.2 i .5 de la Llei General Tributària (LGT), els venciments dels ajornaments i dels fraccionaments, els terminis per atendre els requeriments, les diligències d’embargament i les sol•licituds d’informació amb transcendència tributària, els terminis per formular al•legacions en actes sancionadors, la devolució d’ingressos indeguts, la rectificació d’errors materials i la de revocació que no hagin conclòs o que s’hagin d’iniciar a l’entrada en vigor d’aquest RDL, s’ampliaran fins el 30 d’abril (els que no hagin conclòs) o fins el 20 de maig pels que s’hagin d’iniciar.

2. Pel que fa als ajuntaments QUE HAN DELEGAT els seus tributs a l’OAGRTL i han sortit a la primera cobrança, estem estudiant la possibilitat d’allargar el període de pagament així com el període de càrrega de domiciliacions, sense que això pugui significar que els lliuraments a compte als ajuntaments en surtin perjudicats.

3. Pel que fa als tributs de venciment periòdic, el RDL 8/2020 no diu res, però d’acord amb l’establert a l’article 62.3 de la LGT, els terminis de pagament es podran establir per cada ens tributari; per tant si es vol modificar el termini de pagament dels tributs de venciment periòdic, l’ajuntament QUE NO HA DELEGAT els tributs a l’OAGRTL haurà de prendre l’acord corresponent a través de l’òrgan competent. Si es tracta d’un òrgan col•legiat que no es pot reunir, ho haurà de fer mitjançant decret a ratificar per l’òrgan competent.Lleida, 18 de març de 2020

 

 


OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401