Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Butlletins Butlletí 81:Tercera cobrança 2018, rebut de rústica i notificacions electròniques

Butlletí 81:Tercera cobrança 2018, rebut de rústica i notificacions electròniques

Tercera cobrança 2018, rebut de rústica i notificacions electròniques

Tercera cobrança 2018
La tercera cobrança del 2018 comença el 21 de setembre i finalitza el 23 de novembre. Durant aquest període es posen al cobrament els rebuts de:
- l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica
- Impost sobre Activitats Econòmiques
- i taxes i altres ingressos de dret públic
La data de càrrec al banc dels rebuts domiciliats és el 31d'octubre.

Per domiciliar un rebut d'aquesta cobrança, l'interessat te dues opcions:
 - a través de l'Oficina Virtual de l'OAGRTL (
https://ov.oagrtl.cat/)
 - trucar al telèfon gratuït 900 354 136 del dia 26 de setembre al 25 d'octubre (de dilluns a divendres, de 9 a 2 del matí)
El tercer termini de rebuts domiciliats d'IBI-Urbana i BICES es carregarà el 31 d'octubre.
També recordar que, una vegada iniciada la cobrança, podeu disposar de les llistes cobratòries al següent enllaç: 
www.oagrtl.net, on podreu accedir al seu contingut identificant-vos amb el nom d'usuari i contrasenya.

Parcel.lari d'IBI Rústica
Pel que fa a l'Impost sobre Béns Immobles Rústica, quan el contribuent es descarregui les dades del rebut, automàticament li sortirà el parcel.lari. També pot accedir-hi a través de la següent adreça: https://ov.oagrtl.cat/703.aspx.

Posada en marxa del canal de notificacions electròniques
L’OAGRTL ha posat en marxa el sistema de notificació electrònica de manera generalitzada i va entrar en ple funcionament el passat 1 de setembre.
Totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i professionals de col·legiació obligatòria, estan obligats a la relació telemàtica amb les administracions públiques.
Per a les persones físiques és un canal de notificació NO obligatori, no obstant poden optar per aquest canal si així ho desitgen.
En compliment del que estableix la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu, l’OAGRTL utilitza la plataforma de notificació e-NOTUM del Consorci AOC. Les persones físiques que no optin per la notificació electrònica continuaran rebent les notificacions en format paper.
Als efectes que tant les entitats jurídiques com les persones físiques que s’acullin a aquest canal de notificació puguin rebre avís per sms i/o correu electrònic que se’ls ha enviat una notificació, han de notificar el número de telèfon mòbil i/o un compte de correu electrònic  on desitgen rebre aquest sms i/o el correu electrònic. A aquests efectes, a través de l’oficina virtual de la web de l’OAGRTL, s’ha habilitat un tràmit on es poden facilitar aquestes dades a l’OAGRTL.
En el mateix tràmit, les persones físiques que no hagin optat per rebre la notificació en format electrònic podran, si és el cas, modificar el seu domicili fiscal.
És important incentivar el canal de notificació electrònica per a les persones físiques, ja que així es guanya en eficàcia en el moment de la notificació. També dona seguretat al ciutadà el saber que té una notificació per part de l’administració i evitar d’aquesta manera publicacions edictals als butlletins oficials de les quals, de tots és coneguda la seva problemàtica ja que rara vegada se n’assabenten, tot i ser el mitjà que la legislació vigent estableix per a poder continuar amb el procediment en els casos que no s’ha pogut practicar una notificació de manera presencial.


OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401