Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Butlletins Butlletí 76: Comunicat sobre l'eliminació de documentació pública derivada de la gestió i recaptació dels tributs locals delegats

Butlletí 76: Comunicat sobre l'eliminació de documentació pública derivada de la gestió i recaptació dels tributs locals delegats

Comunicat sobre l'eliminació de documentació pública derivada de la gestió i recaptació dels tributs locals delegats

COMUNICAT SOBRE L'ELIMINACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PÚBLICA DERIVADA DE LA GESTIÓ I RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS LOCALS DELEGATS

Donat que la llei 10/2001 d’arxius i documents, en el seu article 9 d’Avaluació dels documents públics, un cop concloses les fases activa i semiactiva de la documentació pública, estipula que sobre aquesta s’ha d’aplicar la normativa d’avaluació i determinar-ne la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé la seua eliminació per finalització de la seva vida administrativa, jurídica i per no tenir valor històric.

Donat que cap document públic no pot ésser eliminat si no se segueixen la normativa i el procediment establerts per via reglamentària que queda fixada en el  desplegament de l’article 19 de l’esmentada llei 10/2001 i a traves de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD), òrgan col·legiat de caràcter tècnic, adscrit a la Direcció General de Patrimoni Cultural. Les principals funcions de la Comissió és la d’elaborar unes taules d’accés i avaluació documental en les que s’estableix el període de conservació dels documents de les administracions públiques de Catalunya i el seu règim general d’accés. També te la funció de controlar la correcta aplicació de les taules d’accés i avaluació documental especialment en tots aquells processos vinculats a la destrucció de documents que poden dur a terme les administracions públiques catalanes.

Donat que el Decret 13/2008, en el seu article 3, estipula l’àmbit d'aplicació d’aquesta legislació i que afecta a totes les administracions locals de Catalunya, inclòs el Conselh Generau d'Aran i a les entitats de dret públic o privat vinculades a qualsevol de les administracions públiques esmentades o que en depenen. I que en els seus articles 7 i 11 fixa els supòsits d'obligatorietat de l'avaluació documental i la seua aplicació un cop finalitzades les seves fases activa i semiactiva.

Donat que la Diputació de Lleida, a través del seu Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals i com a resultat dels acords establerts amb els municipis que així ho decideixen, s’encarrega de la tramitació dels expedients referents a les sancions de circulació, de plusvàlues, de taxes en voluntària i/o en executiva i dels impostos sobre els vehicles de tracció mecànica, dels impostos de béns immobles, impost d’activitats econòmiques i en general dels ingressos de dret públic delegats en voluntària o en executiva i genera un seguit d’expedients i documents que estan codificats per la  CNAATD com documentació que es pot eliminar.

Us COMUNIQUEM,

Que en l’afany de contribuir amb el vostre municipi i facilitar-vos els protocols d’eliminació, procedirem a aplicar d’ofici les respectives taules sobre tota aquella documentació codificada i que ha exhaurit el seu valor administratiu, jurídic i no te valor cultural fent les comunicacions prèvies a la CNAATD i portant-ne el Registre d’eliminació que la pròpia normativa específica.

 


OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401