Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Butlletins Butlletí 71: Planificació 2018 de la recaptació de taxes delegades en voluntària i recordatori ordenances fiscals 2018

Butlletí 71: Planificació 2018 de la recaptació de taxes delegades en voluntària i recordatori ordenances fiscals 2018

Butlletí 71: Planificació 2018 de la recaptació de taxes delegades en voluntària i recordatori ordenances fiscals

Planificació 2018 de la recaptació de taxes delegades en voluntària

L’inici previst, per al proper any, de cada una de les tres cobrançes de l’OAGRTL és el 22 de febrer, el 2 de maig i el 20 de setembre.

Podeu triar la que us sigui més convenient per a la planificació econòmica del vostre municipi.
Per tal de que, amb temps suficient, es puguin fer les càrregues sense cap incidència us preguem que els fitxers informàtics i documentació administrativa tinguin entrada en l’OAGRTL en la data que tot seguit s’indica per a cada cobrança: 
 
CobrançaData iniciData límit de tramesa de fitxers i doc.
1a22 febrer 201810 de gener de 2018
2a2 maig 201828 de febrer de 2018
3a20setembre 201829 de juny de 2018

 

Nota.-
La publicació de l’anunci d’aprovació dels padrons no cal que estigui finalitzada en aquesta data, en tot cas haurà de ser anterior a la data d’inici de la respectiva cobrança.
 
La “data límit de tramesa de fitxers i documentació administrativa”, aquest any, es considera improrrogable, per tant, si els fitxers i la resta de documentació no tenen entrada en aquesta data, s’inclouran en la propera cobrança.
 
 
Criteri sobre les domiciliacions
 
Taxes que es deleguen per primera vegada:
Es gravaran, per l’OAGRTL, les que constin en el fitxer tramés per l’ajuntament.
 
MOLT IMPORTANT: Aquest comptes corrents domiciliats ja hauran de venir amb la nova normativa bancària SEPA (codi IBAN) que ve a ser el compte corrent tradicional de vint dígits, sense separació de guions, precedit de l’ indicador del país i de dos dígits de control, en total 24 posicions sense guions de separació.
Aquest codi IBAN està indicat en qualsevol document bancari (llibreta o talonari) del particular que vulgui domiciliar.
 
 
Taxes que ja han estat delegades:
Les baixes, canvis i noves domiciliacions es comunicaran amb el codi IBAN, preferentment, a través de la Oficina Virtual de l’ Organisme en l’ adreça següent: https://ov.oagrtl.cat/
 
En altre cas serà en un document a part que es trametrà a la Oficina de l’ OAGRTL que us correspongui, així mateix amb el codi IBAN.
No serveixen les que s’ inclouen en els padrons successius de cada any.
 
MOLT IMPORTANT:
La conversió a codi IBAN dels comptes domiciliats que ja tenim la farà l’ OAGRTL.
 
 
Criteri sobre el número fix
 
Si per qualsevol causa, els ajuntaments que ja tenen delegada alguna taxa, procedeixen a canviar el “número fix” dels rebuts ho hauran de comunicar per tal d’evitar incidències en les domiciliacions.
 
Criteri sobre el DNI i l’adreça fiscal
 
En el cas de que no estiguin complertes aquestes dades, una vegada finalitzada la cobrança, es procedirà a donar-los de baixa sense cap més tràmit, donat que, sobre aquests valors, no es pot dictar la providència de constrenyiment ni iniciar cap actuació executiva.
 
 

 

Per a qualsevol ajut o aclariment us podeu adreçar a mi mateix (973 70 43 13 i etoran@diputaciolleida.cat) o a la Sra. Cristina Duaigües (973 70 43 17 icduaigues@diputaciolleida.cat
 
 

Aprovació d'ordenances fiscals 2018

Per a l'aprovació de les ordenances fiscals per al 2018 es requereixen dels següents tràmits:

- Aprovació inicial del Ple de la Corporació per majoria simple.

- Publicació al BOP d'un edicte on s'obre un període d'informació pública de 30 dies hàbils als efectes que els interessats puguin presentar les reclamacions i al·legacions que considerin oportunes. Per tant, d’acord amb l’article 30 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que exclou els dissabtes com a dies hàbils, el darrer dia per a poder publicar al BOP aquesta aprovació inicial és el 8 de novembre de 2017.

- Cas que no es presentin al·legacions i una vegada transcorregut el termini indicat, s'haurà d'elevar a definitiu l'acord inicial, sense necessitat de nou Ple. Per tal que l'ordenança tingui vigència a 01/01/2018, cal que el text íntegre de la seva aprovació o modificació sigui publicat al BOP, a molt tardar el 31de desembre de 2017.

En aquest sentit se us fa especial referència a què el text de la modificació s'ha de publicar íntegrament, malgrat alguns ajuntaments ja hagin publicat aquesta modificació en l'edicte d'informació pública, del contrari la modificació no podrà ser aplicada pel 2018. Cal tenir en compte que, segons l'ordenança fiscal reguladora de les insercions en el BOP, la reemissió dels documents de les ordenances haurà de tenir entrada en el Registre del BOP amb una antelació mínima de dos dies hàbils anteriors al darrer dia hàbil de l'exercici que es realitzi la publicació al Butlletí, per tant, el 27 de desembre.

Respecte aquest procediment recomanem que no esgoteu tots els terminis, ja que  si es presenten al·legacions heu de tenir un marge de temps suficient per a convocar el ple, que les haurà de resoldre i publicar definitivament en la data més amunt indicada.

Igualment recomanem no esgotar els terminis per tal de no col·lapsar el servei de publicacions del BOP i que tinguin temps de tramitar tots els edictes per a la seva correcta publicació.

Us tornem a fer especial esment de la importància que per a la gestió dels tributs té el fet d'aprovar les ordenances fiscals d'acord amb el model que la Diputació de Lleida va aprovar i publicar en el BOP nº 149, de 25 d'octubre de 2012.

Podeu descarregar-vos els models d'ordenances i del procediment a seguir a la pàgina web de l'OAGRTL: http://www.oagrtl.cat/baners/ca/ajuntaments.

Per part de la Diputació de Lleida, també s'ha desenvolupat un procediment de modificació d'aquestes ordenances fiscals que igualment el trobareu a la web citada, adjuntant tota la documentació necessària per tramitar-la.

 

 
 
 

 


OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401