Diputació de Lleida
Esteu aquí: Butlletins

Butlletins

Page Butlletí 1:Presentació Butlletí, l'OAGRTL redueix la seva tarifa i l'OAGRTL estrena oficina virtual
Presentació Butlletí, l'OAGRTL redueix la seva tarifa i l'OAGRTL estrena oficina virtual
Page Butlletí 2: Canvis en la Rendició de Comptes, com domiciliar rebuts inclosos en la primera cobrança i primer pas servei de multes
Canvis en la Rendició de Comptes, com domiciliar rebuts inclosos en la primera cobrança i primer pas servei de multes
Page Butlletí 3: Esforç fiscal, memòria 2010
Matrícula provisional IAE, termini extraordinari tipus gravamen IBI i segona cobrança
Page Butlletí 4: Esforç fiscal, memòria2010, recordatori segona cobrança
Butlletí 4:Esforç fiscal, memòria2010, recordatori segona cobrança
Page Butlletí 5: Memòria 2010
Memòria OAGRTL 2010
Page Butlletí 6: Recordatori tercera cobrança
Butlletí 6: Recordatori tercera cobrança
Page Butlletí 7: Jornada 4 d'octubre de 2011
Jornada 4 d'octubre de 2011
Page Butlletí 8: aprovació d'ordenances fiscals 2012
Aprovació d'ordenances fiscals 2012
Page Butlletí 9: recordatori ordenances, final tercera cobrança i noves delegacions
Aprovació d'ordenances fiscals 2012
Page Butlletí 10: Tipus IBI Urbana 2012 i entregues a compte
Tipus IBI Urbana 2012 i entregues a compte
Page Butlletí 11: recordatori primera cobrança 2012 i noves delegacions
Recordatori primera cobrança 2012 i noves delegacions
Page Butlletí 12: Aprovació reglament de l'administració electrònica
Aprovació reglament de l'administració electrònica
Page Butlletí 13: Transmissió d'ADIGSA, segona cobrança, esforç fiscal i matrícula provisonal IAE
Transmissió d'ADIGSA, segona cobrança, esforç fiscal i matrícula provisonal IAE.
Page Butlletí 14: La Seu Electrònica
La Seu Electrònica
Page Butlletí 15: Memòria 2011
Memòria OAGRTL 2011
Page Butlletí 16: Banner sobre les ordenances, padrons i calendaris
Nou banner sobre les ordenances, padrons i calendaris
Page Butlletí 17: Recordatori tercera cobrança i novetat parcel.lari rústica
Butlletí 17: Recordatori tercera cobrança i novetat parcel.lari rústica
Page Butlletí 19: Recordatori aprovació ordenances pel 2013 i parcel.lari rústica
Recordatori aprovació ordenances pel 2013 i parcel.lari rústica
Page Butlletí 20: Planificació del cobrament de taxes per al 2013
Planificació del cobrament de les taxes delegades per al 2013
Page Butlletí 21: Novetats tributàries de la Llei 16/2012
Novetats tributàries de la Llei 16/2012, de 27/12/2012, per la que s’adopten diferents mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica
Page Butlletí 22: Rendició comptes anuals provisionals
Rendició de comptes anuals provisionals
Page Butlletí 23: Primera cobrança 2013, entregues a compte i noves delegacions
Primera cobrança, entregues a compte i noves delegacions
Page Butlletí 24: Esforç fiscal, comptes anuals, matrícula provisional IAE i tipus impositiu IBI
Esforç fiscal, comptes anuals, matrícula provisional IAE i tipus impositiu IBI
Page Butlletí 25: Segona cobrança 2013
Segona cobrança 2013
Page Butlletí 26: Certificats recaptació, pagaments de juny i Seu Electrònica
Certificats recaptació, pagaments de juny i la Seu Elctrònica
Page Butlletí 27: Tercera cobrança 2013 i memòria OAGRTL 2012
Tercera cobrança 2013 i memòria organisme OAGRTL 2012
Page Butlletí 18: Jornada sobre les ordenances fiscals i aprovació d'ordenances pel 2013
Butlletí 18: Jornada sobre les ordenances fiscals i aprovació ordenances pel 2013
Page Butlletí 28: Recordatori 3a cobrança i parcel.lari rústica
Recordatori 3a cobrança i parcel.lari rústica
Page Butlletí 29: Tributació IBI URBANA 2014
Butlletí 29: Tributació IBI Urbana 2014
Page Butlletí 32: Aprovació d'ordenances pel 2014
Butlletí 28: Aprovació ordenances pel 2014
Page Butlletí 30: Rectificació tributació IBI URBANA 2014
Butlletí 29: Tributació IBI Urbana 2014
Page Butlletí 31: Jornada SEPA i publicació Llei 16/2013
Jornada SEPA i publicació Llei 16/2013
Page Butlletí 33: Planificació cobrament taxes 2014, noves delegacions, SEPA i actualització coeficients
Planificació cobrament de taxes pel 2014, noves delegacions, SEPA i coeficients actualització
Page Butlletí 34:Rendició provisional de comptes
Rendició provisional de comptes
Page Butlletí 35: Primera cobrança 2014, entregues a compte, comptes definitius i delegacions de l'any 2013
Primera cobrança, entregues a compte, comptes definitius i delegacions de l'any 2013.
Page Butlletí 36: informació SEPA rebuts domiciliats
Informació SEPA rebuts domiciliats
Page Butlletí 37: Segona cobrança 2014 i matrícula provisional IAE
Segona cobrança 2014 i matrícula provisional IAE
Page Butlletí 38: Memòria OAGRTL, novetat exempció IIVTNU i 2n pagament IBI
Memòria OAGRTL, novetat exempció IIVTNU i 2n pagament IBI
Page Butlletí 39:tercera cobrança 2014, informació SEPA i rebuts de rústica
Tercera cobrança, informació SEPA i rebuts de rústica
Page Butlletí 40:Tributació IBI 2015 i OOFF 2015
Tributació IBI 2015 i aprovació OOFF 2015
Page Butlletí 41:Regularitzacions Cadastrals
Regularitzacions Cadastrals
Page Butlletí 42:Rendició de comptes 2014
Rendició de comptes 2014
Page Butlletí 43: Planificació calendari, comptes, liquidació definitiva, bestreta mensual i noves delegacions
Planificació calendari, comptes, liquidació definitiva, bestreta mensual i noves delegacions
Page Butlletí 44: Primera cobrança 2015 i delegacions de l'any 2014
Primera cobrança 2015 i delegacions de l'any 2014
Page Butlletí 45: Segona cobrança 2015 i matrícula provisional IAE
Segona cobrança 2015 i matrícula provisional IAE
Page Butlletí 46: Memòria OAGRTL i recordatori segona cobrança 2015
Memòria OAGRTL i recordatori segona cobrança
Page Butlletí 47: Recordatori segona cobrança 2015, web dels ajuntaments i Llei 13/2015
Recordatori segona cobrança 2015, web dels ajuntaments i Llei 13/2015
Page Butlletí 48:tercera cobrança 2015, informació SEPA i rebuts de rústica
Tercera cobrança, informació SEPA i rebuts de rústica
Page Butlletí 49: aprovació ordenances fiscals 2016
Aprovació ordenances fiscals 2016
Page Butlletí 50: Recordatori aprovació ordenances fiscals 2016 i regularitzacions cadastrals/liquidacions
Recordatori aprovació ordenances fiscals 2016 i regularitzacions cadastrals/liquidacions emeses per l'OAGRTL
Page Butlletí 51: Planificació calendari 2016 recaptació de taxes delegades
Planificació calendari 2016 de recaptació de taxes
Page Butlletí 52: Rendició de comptes 2015
Rendició provisional de comptes
Page Butlletí 53: Primera cobrança 2016, rendició comptes, liquidació definitiva i delegacions 2015
Primera cobrança 2016, rendició comptes, liquidació definitiva i delegacions 2015
Page Butlletí 54: Segona cobrança 2016 i matrícula provisional IAE
Segona cobrança 2016 i matrícula provisional IAE
Page Butlletí 55: Memòria 2015 de l'OAGRTL i 2n pagament IBI
Memòria 2015 OAGRTL i 2n pagament IBI
Page Butlletí 56: Recordatori segona cobrança 2016 i web dels ajuntaments
Recordatori segona cobrança 2016 i web dels ajuntaments
Page Butlletí 57:Tercera cobrança 2016 i rebut de rústica
Tercera cobrança 2016 i rebut de rústica
Page Butlletí 58: Aprovació Ordenances Fiscals 2017
Recordatori tercera cobrança, aprovació ordenances fiscals 2017 i regularitzacions cadastrals/liquidacions emeses per l'OAGRTL
Page Butlletí 59: Recordatori tercera cobrança, aprovació ordenances fiscals 2017 i regularitzacions cadastrals/liquidacions emeses
Recordatori tercera cobrança, aprovació ordenances fiscals 2017 i regularitzacions cadastrals/liquidacions emeses per l'OAGRTL
Page Butlletí 60: Actualització de valors cadastrals pel 2017
Actualització de valors cadastrals pel 2017
Page Butlletí 61: Planificació per al 2017 de la recaptació de taxes delegades en voluntària
Butlletí 61: Planificació per al 2017 de la recaptació de taxes delegades en voluntària
Page Butlletí 62: Rendició de comptes 2016
Rendició de comptes 2016
Page Butlletí 63: Primera cobrança 2017 i delegacions 2016
Butlletí 63: Primera cobrança 2017 i delegacions 2016
Page Butlletí 64: Segona cobrança 2017 i matrícula provisional IAE
Segona cobrança 2017 i matrícula provisional IAE
Page Butlletí 65: Nova intranet de transferència d'informació de l'OAGRTL
Nova intranet de transferència d'informació de l'OAGRTL
Page Butlletí 60: Actualització de valors cadastrals pel 2017
Actualització de valors cadastrals pel 2017
Page Butlletí 65: Nova intranet de transferència d'informació de l'OAGRTL
Nova intranet de transferència d'informació de l'OAGRTL
Page Butlletí 66: Recordatori nova intranet de transferència d'informació de l'OAGRTL i 2n pagament IBI
Recordatori nova intranet de transferència d'informació de l'OAGRTL i segon pagament IBI
Page Butlletí 67:Memòria 2016, recordatori segona cobrança 2017 i nova intranet de transferència d'informació
Memòria 2016, recordatori segona cobrança 2017 i nova intranet de transferència d'informació
Page Butlletí 68:Tercera cobrança 2017 i rebut de rústica
Tercera cobrança 2017 i rebut de rústica
Page Butlletí 69: Aprovació Ordenances Fiscals 2018
Aprovació Ordenances Fiscals 2018
Page Butlletí 70: Recordatori tercera cobrança 2017 i regularitzacions cadastrals/liquidacions emeses
Recordatori tercera cobrança i regularitzacions cadastrals/liquidacions emeses per l'OAGRTL
Page Butlletí 71: Planificació 2018 de la recaptació de taxes delegades en voluntària i recordatori ordenances fiscals 2018
Butlletí 71: Planificació 2018 de la recaptació de taxes delegades en voluntària i recordatori ordenances fiscals
Page Butlletí 72: Rendició de comptes 2017
Rendició de comptes 2017
Page Butlletí 73: Primera cobrança 2018 i delegacions 2017
Butlletí 73: Primera cobrança 2018 i delegacions 2017
Page Butlletí 74: INCIDÈNCIA EN LES DOMICILIACIONS DE LA PRIMERA COBRANÇA
Butlletí 74: INCIDÈNCIA EN LES DOMICILIACIONS DE LA PRIMERA COBRANÇA
Page Butlletí 75: SOLUCIÓ A LA INCIDÈNCIA DEL FITXER DE DOMICILIACIONS
SOLUCIÓ A LA INCIDÈNCIA DEL FITXER DE DOMICILIACIONS
Page Butlletí 76: Comunicat sobre l'eliminació de documentació pública derivada de la gestió i recaptació dels tributs locals delegats
Comunicat sobre l'eliminació de documentació pública derivada de la gestió i recaptació dels tributs locals delegats
Page Butlletí 77: Nou sistema per a la tramitació dels expedients de recaptació de taxes en voluntària
Butlletí 77: Nou sistema per a la tramitació dels expedients de recaptació de taxes en voluntària
Page Butlletí 78: Memòria 2017, cobrament mitjançant datàfons, recordatori segona cobrança 2018 i nova oficina a Tremp
Memòria 2017, cobrament mitjançant datàfons, recordatori segona cobrança 2018 i nova oficina a Tremp
Page Butlletí 79: Avaria telefònica greu
Avaria telefònica greu
Page Butlletí 80: Posada en marxa del canal de notificacions electròniques
Posada en marxa del canal de notificacions electròniques
Page Butlletí 81:Tercera cobrança 2018, rebut de rústica i notificacions electròniques
Tercera cobrança 2018, rebut de rústica i notificacions electròniques
Page Butlletí 82: Aprovació Ordenances Fiscals 2019
Aprovació Ordenances Fiscals 2019
Page Butlletí 83: Planificació 2019 de la recaptació de taxes delegades en voluntària i recordatori ordenances fiscals 2019
Planificació 2019 de la recaptació de taxes delegades en voluntària i recordatori ordenances fiscals
Page Butlletí 84: Rendició de comptes 2018
Rendició de comptes 2018
Page Butlletí 85: Primera cobrança 2019 i delegacions 2018
Primera cobrança 2019 i delegacions 2018
Page Butlletí 87: Segona cobrança 2019 i matrícula provisional IAE
Segona cobrança 2019 i matrícula provisional IAE
Page Butlletí 86: Registre de l'OAGRTL a l'EACAT
Registre de l'OAGRTL a l'EACAT
Page Butlletí 88: Memòria 2018 i recordatori segona cobrança 2019
Memòria 2018 i recordatori segona cobrança 2019
Page Butlletí 89:Tercera cobrança 2019 i rebut de rústica
Tercera cobrança 2019 i rebut de rústica
Page Butlletí 90: Ordenances Fiscals 2020
Ordenances Fiscals 2020
Page Butlletí 92: Primera cobrança 2020 i delegacions 2019
Primera cobrança 2020 i delegacions 2019
Page Butlletí 91: Planificació 2020 de la recaptació de taxes delegades en voluntària i recordatori ordenances fiscals 2020
Butlletí 91: Planificació 2020 de la recaptació de taxes delegades en voluntària i recordatori ordenances fiscals
Page Butlletí 93: ESTAT D'ALARMA. MESURES TRIBUTÀRIES
Estat d'alarma. Mesures tributàries
Page Butlletí 94: DECRET DE MESURES TRIBUTÀRIES A L'OAGRTL
Decret de mesures tributàries a l'OAGRTL
Page Butlletí 96: CALENDARI DE COBRANÇA 2020
Calendari de cobrança 2020
Page Butlletí 97: Informació sobre la primera cobrança de l'OAGRTL
Informació sobre la primera cobrança de l'OAGRTL
Page Butlletí 98: Informació sobre la primera cobrança de l'OAGRTL
Informació sobre la primera cobrança de l'OAGRTL
Page Butlletí 95: AMPLIACIO TERMINI PAGAMENT PRIMERA COBRANÇA
Ampliacio termini pagament de la primera cobrança
Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401