Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Baners ca Models d'Ordenances Fiscals

Notícies Preguntes Freqüents Queixes i Suggeriments Les nostres Oficines

Models d'Ordenances Fiscals

Ordenances tipus dels impostos municipals delegats a l'OAGRTL de la Diputació de Lleida:

 

Impost sobre Béns Immobles

1. Model d'ordenança fiscal tipus

2. Exempcions, bonificacions, tipus impositius i aclariments.

 

 

Impost sobre Activitats Econòmiques

1. Model d'ordenança fiscal tipus

 

 

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

 

  

Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 

 

 

Al BOP de Lleida número 149 de 25/10/2012 es publica la modificació dels models d'ordenances tipus. Si voleu veure la publicació, feu click aquí

 

 

 

Model d'expedient de modificació d'ordenances fiscals:

 

1. Resolució de l'Alcaldia sobre l'inici de l'expedient de modificació de les ordenances fiscals.

2. Acord del Ple de modificació de les ordenances fiscals (aprovació provisional).

3. Anunci d'exposició pública dels acords provisional de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals.

4. Certificat sobre l'existència o no de reclamacions.

5. Edicte d'aprovació definitiva, si no hi ha reclamacions.

6. Informe del secretari interventor a les reclamacions presentades.

7. Acord del Ple d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals (en cas que hi hagi hagut reclamacions).

8. Edicte d'aprovació definitiva de les ordenances fiscals (en cas de presentació de reclamacions).

 

 

 

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401